2015/10/21

#1485

از ترانه‌های بند تنبونی تا مداحی‌های بند تنبونی!

.. ..

بعضی از روحانیون به نحوه اجرا مداحی‌ها اعتراض دارند و آنرا با ترانه‌های خوانندگان ایرانی مقایسه می‌کنند.
این معضل را ابراهیم نبوی سال‌ها پیش حل کرده!