2011/03/13

#911

ببخشید آقای سردار قاسمی ؛ الآن شما جلوی فرماندهی یا عقب ؟!


سردار قاسمی در مراسم افتتاح یک مرکز فرهنگی در خوزستان گفت "سرباز باید در خط نظامی جلوی فرمانده باشد در خط فکری عقب" . ما البته نمی‌دانیم پرت کردن این زرت دقیقاً چه ربطی به افتتاح مرکز فرهنگی خوزستان دارد ولی از آنجا که الآن یک کمی خط نظامی و خط فکری نظام قاطی شده و دقیقاً معلوم نیست کی جلوی کی است کی عقب یا حتی چه بسا معلوم نیست الآن چی جلوی کی است چی عقب لذا تصمیم گرفتیم بعد از بوقی بطریقه‌ی بیست سوالی پرده از جلو عقب نظام برداریم . این بیست سوالی هم احتمالاً هفت هشت ده‌تا سوال بیشتر ندارد شما به گیرنده‌های خودتان انگول نزنید ایراد از فرستنده است :

سوال : اگر سرباز اشتباهی بجای جلوی فرمانده برود عقب آنوقت جریان چه جوری می‌شود ؟
 1. آنوقت خیلی بد می‌شود بعد برای اینکه اوضاع بدتر نشود همان سرباز را می‌کنند فرمانده گور پدر عقب آدم جلوئیه ؟
 2. آنوقت خیلی ضایع می‌شود باید مواظب جلوی سرباز بود که یکوقتی زیادی جلو نرود بخورد به یک جاهائی ؟
 3. آنوقت باید یک نفر دیگر را هم گذاشت عقب سرباز که لااقل پنجاه پنجاه بشود ؟
 4. نه ، آنوقت باید یک نفر دیگر را گذاشت جلوی فرمانده که توازن عقب و جلو برقرار بشود ؟
 5. آنوقت معلوم می‌شود که خط فکری فرمانده عقبش است چون همه دوست دارند بروند آنجا ؟
 6. آنوقت ظاهراً خط فکری فرمانده با خط شورتش زیاد فرقی ندارد هر دو عقب است ؟
 7. آنوقت همه می‌فهمند که فرمانده با جلویش حمله می‌کند با عقبش فکر ؟
 8. آنوقت اینکه می‌گویند یارو سرش به کونش پنالتی می‌زنه یعنی همین ؟
 9. آنوقت باید خشتک آن سرباز را گرفت سرش پرچم کرد که بجای جلوی خط نظامی رفته عقب فرمانده دارد فکر می‌کند ؟
 10. یک فرمانده خوب نباید تمام حواسش به عقبش باشد حالا اتفاقی است که افتاده جلوتو نگاه کن ؟
 11. بی تربیت !