2011/02/11

#890

دوستان مصری "مبارک" نباشه !


آقا جان مبارک رفت که رفت . ما خلاصه باید حتماً دوشنبه برای حمایت از الجزائر ... نه ، اوگاندا ... نه ، مراکش ... نه نه ، شیلی ... اسمش چی بود اونجا ؟ آها هندوراس ... نه هندوراس هم نه ، ژاپن ... ای بابا ... خلاصه حتماً باید دوشنبه برای حمایت از یکجائی بریزیم بیرون . حالا گیر نده کی و چی و کجا !