2011/02/12

#891

دوشنبه می‌خوام عکس امامو پاره کنم کسی مشکلی داره ؟!


به استحضار امتی که دوباره پس‌فردای 25 بهمن می‌خوان کفن بپوشن برن سیصدتا آکله از دوبی بردارن بیارن بگن آی هوارررر ، امام ما پاره شد می‌رسانم که این 25 بهمن با اون عاشورای پارسال چندتا فرق داره که الآن برات میگم که جاهل نمیری :
  1. عاشورای پارسال یک چیزائی اصلاً قرار نبود که 25 بهمن همه‌ی اونا قرار هست . ببخشید ما رو بازی می‌کنیم همه چیزو می‌گیم ؛ مثلاً پارسال اصلاً قرار نبود شهر تصرف بشه که اتفاقاً هم شد ولی امسال قراره نتبلرمنتذسفراقرذغلثنمتاب بشه که حتماً هم میشه .
  2. در همین راستا عاشورای پارسال قرار نبود که بعد از تصرف شهر جای دیگه‌ای هم تصرف بشه ولی 25 بهمن قراره اول غعرسزشبرهخ بعد فقطیسزبیه بعد هم ذسرغفطا رویهم رفته همسغفقزیثزبت بشه که ایشالا میشه .
  3. عاشورای پارسال خودمونم فکرشو نمی‌کردیم که 564557523655628 نفر بیان بیرون که اتفاقاً هم اومدن ولی امسال برای بیرون اومدن مهعغذزقصسنرادحخهئذر و غفشغعرفقحخ کاملاً هماهنگ شده راستی خجسته خانوم چه خبر ؟
  4. عاشورای پارسال قرار بود ملت صبح بیان عصر برگردن که جز چندتائیمون که از انگلیس بهشون شلیک شد و از طرف امریکا با ماشین رفتن روشون اتفاقاً بقیه هم برگشتن ولی امسال ذنغسرحخئهدفیعغذ نچ نچ نچ ، تازه عذرچعزیز رو بگو که نمبسیرثثز اُخ اُخ اُخ .
  5. عاشورای پارسال شما با تمام قوای ممکن و موجودتون تو خیابونا حکومت نظامی نکرده بودین که اتفاقاً از فرداش کردین امسال دیگه هیچ چیز جدیدی واسه رو کردن ندارین جز اینکه عین نامبارک تانک بیارین که اونم قراراشو گذاشتیم . قراره هغذععقصهفذخذح کنیم وحشتناک حالا بماند .
  6. عاشورای پارسال تیم سبز ما از هفت ماه اردوی تدارکاتی سخت برمی‌گشت رفقا خسته بودن فقط مناسبتها رو می‌ریختن بیرون ، الآن یکساله که بچه‌ها هیچ کاری نکردن تمام انرژی عالم و آدم توشون جمع شده ، اگه غعفغاجحئحهچصخغذ نشه خیلی شانس آوردین .
  7. عاشورای پارسال با تمام احوالش بازم همه کلی ملاحظه میکردن که نکنه بهانه بدن دستتون موسوی و کروبی دستگیر بشن که اتفاقاً هم نشدن امسال اگر اینا رو بگیرین عدذغعررزشبلا که مال پنج دقیقه‌شه ، چنان زیفطقصشفهئکمئ بشه که به عذفربکنمک بیفتین اگه همون فرداش هم آزادشون کنین باز عئغغذنرتبرسمبنبل حالا ببین کی گفتم .
  8. مخلص کلام اینکه داداش ، عاشورای پارسال ما عکس امام رو پاره نکردیم تهش نوری زاد گردن گرفت جای همه‌ی ما تاوان داد امسال داریم میایم نتنها عکس امام رو قاشیلمپذبق کنیم بلکه روش کهعقفرقذدل بمالیم بچسبونیم کف زفطصقفذهخعقگ همه رو هم خودم تنهائی گردن می‌گیرم حالا بیا منو بگیر !
  9. خجسته سلام برسون بگو غعفقرنتلقخهعاص .
  10. عمالغتفبمزنصغرخهضصثغ کشا !