2011/01/18

#878

کدامیک از شما حاضرید حتی یک لحظه با یک تونسی مقایسه بشوید ؟


اگر من همین الآن برگردم بگویم شماها از نظر فرهنگی عین تونسی‌ها می‌مانید همه‌تان دسته دسته می‌آید خشتک منرا می‌کشید سرم می‌گوئید چرا ما را تحقیر کرده‌ای . اگر بگویم از لحاظ فکری ، باز همینکار را می‌کنید . اگر بگویم اجتماعی دوباره همین می‌شود و اگر خدای نکرده برگردم بگویم تو از نظر سیاسی عین یک تونسی می‌مانی که اصلاً یک کاری می‌کنی که من باید جمع کنم بروم پی کارم . کجا و چه چیز تونس عین ما می‌ماند که یک هفته است اینهمه انقلابشان را با خودتان مقایسه می‌کنید ؟ چطور موقعی که می‌روید توی خیابان هیچکسی را قواره‌‎ی رهبری جنبش نمی‌بینید ولی وقتی اتفاقات تونس می‌افتد می‌گوئید این اتفاقات افتاد چون عین "رهبر جنبش ما" کسی بیانیه نداد ؟

خدا را شکر می‌کنم که به این سی و یک سال گذشته هرچه هم که شده باشیم همچنان و هنوز از خیلیها سریم . "ما ملت" سریم به حاکمیت کاری ندارم . همچنان و هنوز همان ملتی هستیم که اگر به خلیجمان چپ نگاه بکنند چنان خشتکی از عالم و آدم درمی‌آوریم که خواه گوگل باشد خواه نیروی دریائی امریکا آخرش بیاید بگوید گه خوردم به گور پدرم خندیدم که این گفتم و این نوشتم . چرا گاهی اوقات بخاطر بعضی احساسات خودمان خودمان را تحقیر می‌کنیم را به حضرت عباس نمی‌دانم . مردم در تونس البته یک حرکت شجاعانه کردند خب دمشان گرم . یک دیکتاتور را پس زدند باز هم دمشان گرم . ولی مردم تونس هنوز به این حد از شعور اجتماعی و سیاسی نرسیده‌اند که به فردایشان هم نگاه بکنند درست درحالیکه مردم ما به فردا که خوب است برای پس فردا و پسون فردا و بعدترهایشان هم فکر دارند . مردم تونس گفتند "امروز" این نباشد مردم ما می‌گویند خب امروز که این نبود فردا چه کسی می‌خواهد بیاید ؟ مردم ما از همین امروز دارند رهبر فردایشان را "تربیت" می‌کنند شما را به خدا اینرا ببینید . به پیر و به پیغمبر این اتفاق تابحال در هیچ جای کره زمین نیفتاده قسمتان می‌دهم که اینها را ببینید .

و حرف آخر : مردم در تونس فقط دو هفته سختی کشیدند ما نزدیک به دو سال است که علاوه بر بیست و نه سال قبل‌ترش داریم سنگینترین سختی‌ها را می‌کشیم و بیشترین هزینه‌ها را می‌دهیم . مگر همیشه نمی‌گوئیم که هیچ گرانی بی‌علت نیست ؟ چرا گرانی هزینه‌ای که داده و داریم می‌دهیم را بی‌علت بکنیم ؟ من مرده و شماها زنده ، به زودی زود ببینید ملت تونس به چی خواهند رسید و ما به چی . چیزی که ما قطعاً به آن خواهیم رسید مسیر تاریخمان را عوض می‌کند چیزی که ملت در تونس به آن رسیدند روی مسیر یکماه بعدشان هم یقیناً هیچ تاثیری ندارد . همینطوری باید سالی سه تا انقلاب بکنند که تازه سر جای پنجاه سال پیششان باشند . پدرجان ! مردم تونس پونز تو کونشونس مردم ما نیست ! خوبته حالا ؟!