2010/11/26

#851

آقای رهبری ؛ مصلحت به زبون کلانتری چی میشه ؟!


فی‌الواقع معظم له چنان تسلطی به زبان کلانتری دارند که ما آخر درست حسابی نفهمیدیم ایشان به محل مبارک دقیقاً چی می‌گویند . تا همین پریروزها داشت خیالمان اساساً راحت می‌شد با خودمان گفتیم ایشان احتمالاً به سایت هسته‌ای خودشان و بقیه به کلانتری می‌گویند "موضع" که اینهمه اصرار دارند موضعشان را به همه نشان بدهند موضع همه را هم ببینند . آنهم نه که عادی ، شفاف ! بنده خودم صد دفعه شنیدم که ایشان مستقیماً به موسوی و کروبی و حتی هاشمی رفسنجانی گفتند اگر راست می‌گوئید و جزو نظام هستید پس موضعتان را بمن نشان بدهید ببینم راست می‌گوئید یا نه ؟ البته ما هرگز وارد این جزئیات نمی‌شویم که مگر عضویت در نظام به قواره‌ی آنجاهای آدم مربوط می‌شود که ایشان تا موضع را ببیند فوری متوجه بشود که یارو جزو نظام هست یا نیست ؟ یا زبانم لال مگر در طول زمان موضع آدم تغییر سایز می‌دهد که یارو تا پریروز عضو نظام بوده الآن موضعشان را دیدند فهمیدند نخیر ! دیگر نیست ؟ شما بهتر می‌دانید که ما هیچوقت در این بحثها شرکت نکرده و نمی‌کنیم . مگر موضعمان را از سر راه آورده‌ایم ؟!

الغرض اینکه ما کم کم داشت خیالمان راحت میشد که یهو معظم له پریروز راست راست جلوی چشم صد و ده هزار نفر با فریاد گفت "فتنه‌گران به مصلحت نظام لگد زدند" . آقا مارو داری ! راستش را بخواهید ما خودمان یکبار خیلی وقت پیشها فوتبال که بازی می‌کردیم یک لگد به مصلحتمان خورد صدای خر ازمان درآمد . همینجوری عین شخص رهبری در اجتماع مذکور نعره می‌کشیدیم و از درد به خودمان می‌پیچیدیم . خوب هم می‌دانیم که تا امروز هیچ درمانی هم برای لگد خوردگی به مصلحت کشف نشده ، همینجوری باید ول کنی تا خودش خوب بشود . اینرا که از معظم له شنیدیم یاد همان لگدی که به مصلحت خودمان خورده بود افتادیم و صادقانه گفته باشم دلمان برای رهبری کباب شد . ما تا حالا فکر می‌کردیم موسوی فقط بیانیه می‌دهد کروبی هم فقط افشاگری می‌کند تو نگو اینها به مصلحت نظام لگد هم می‌زنند ما خبر نداریم . اصلاً ببینم ، این جنبش مگر قرار نبود بدون خشونت باشد ؟ آقای موسوی ! آقای کروبی ! دست شما درد نکند ، حالا لگد هم می‌زنید ؟ آنهم به کجا ؟ به مصلحت نظام ؟ چشممان روشن . خوشتان می‌آید جلوی صد و ده هزار نفر از معظم له صدای خر دربیاید از درد به خودش بپیچد ؟ شماها مگر هزار دفعه نگفتید که عضو نظام هستید ؟ موضعتان را نشان بدهید ببینم !