2010/10/03

#827

جهان بداند ، این تنها گوشه‌ای از اقتدار پلیس ما است !


عکس بالا فقط گوشه‌ای از این اقتدار را نشان می‌دهد : دیروز ، مثل میمون از درخت بالا رفتن را و امروز مثل میمون تقلید کشتن ندا کردن را . ماشالله به این اقتدار . آفرین بر این توانائی . اصلاً یا مهدی 1 در کـُنی ! یا زهرا ، یا زهرا ، یا زهرا !

و فقط یک حرف دیگر : خ.ره ! اقتدار مانور نمی‌خواهد که . اقتدار ما را می‌خواهد که نه فقط اینکه برایمان هزینه نمی‌کنند ، که از خودمان هزینه هم می‌دهیم و مثل ستون مقابلت ایستاده‌ایم . خیلی حرفهای دیگر دارم برایت ؛ ولی الآن کار دارم ، اصلاً حالت را ندارم و نمی‌گویم ! از درخت پائین که آمدی بعدش برو بمیر . رازبقا نیست که بدبخت ، اقتدار است !

همین ... !