2010/09/23

#825

تولدت سبز آقا بزرگ ...سلام آقا بزرگ . ما ملت مرده‌پرستی هستیم آقا بزرگ ولی به تمام مدتی که من یادم می‌آید تو شاید تنها کسی باشی که در زمان حیاتت همه تو را پرستیدند . از همان موقع که به داشتن عالیترین مقام رسمی ایران تف انداختی و هنوز یک دهه از انقلاب نگذشته مردم را به رهبر شدن ترجیح دادی قابل پرستش شدی . همان وقتی که نخواستی به قیمت جان جوانهای ایران به رهبری برسی مردم همه تو را پرستیدند . همانموقع کنار دستت کسی به رهبری نشسته بود که تا هنوز حتی زور زدند که روز میلادش را یکجوری با چسب و سریش بچسبانند به فاطمه زهرا که لااقل دو نفر پیدا بشوند که بیشتر از فدای سرم ، گور پدرش کادوئی به تولدش بیاورند نشد که نشد . یا همین الآن کسی که تو تا آخر عمرت بیشتر از یک قاتل دروغگوی فرصت طلب کثیف بهش نگاه نکردی ، خودشان را می‌کشند که روز میلادش را وصله بکنند به بیخ چاه جمکران بلکه ملت اینهمه تف و لعنتش نکنند ، مردم هر روز بیشتر لعنت حواله می‌کنند برایش . روز میلاد تو را هیچکس از طرف تو یادآور نشد . همه کار هم کردند بلکه این روز را هیچکسی یادآور نشود ، ولی همانقدری که اگر تا حالا هر کاری با مردم خواسته‌اند بکنند و شده ، این یکی هم می‌شود . مگر می‌شود کسی روز تولد آقا بزرگ را فراموش بکند ؟ اهه ! آقا بزرگ انتظار دارد ازمان !

راستی پارسال که از پیشمان رفتی از همان شب اول هر جا که به یادت جمع شدیم گرفتند کتکمان زدند . یا بعدش برای شرکت در خاکسپاری تو تمام راهها را بستند و رفقائی هم که رفتند همه دستگیر شدند . بر خلاف رحلت هالیدی این یارو که تمام اتوبوسهای کره زمین را بسیج می‌کنند تا زورکی برای عزاداری ساندیس خور اعزام بکنند . خیلی باحاله ها ! گفتم دستگیری یاد رفقائی افتادم که از آنموقع هنوز زندانند و تو که بودی دلشان را قرص میکردی . چندتائی‌شان آزاد شدند البته . یکیشان همان دو هفته بعد از اینکه خواست برای مراسم تو بیاید و گرفتندش آزاد شد . برای هیچکسی هم سوال پیش نیامد که این با اینهمه جیغ و ویغ چطوری دو هفته‌ای آزاد شد و بقیه هنوز اسیرند . اتفاقاً چند وقت در همین پاریس برای سکینه محمدی یک سخنرانی خیلی وحشتناک هم کرد و ما هم تا دیدیمش سعی کردیم یادمان برود که چه دختر خوبی است ! ولی یکی دیگرشان که همان روز خاکسپاری تو با همین دختر خوب دستگیر شده بود بعد از یک عالمه خون جگر خوردن و اتهام محاربه تازه همین چند وقت پیش با کلی وثیقه آمد بیرون ولی خدائیش او هم راستکی خیلی دختر خوبی است ! حالا گله گذاری را بی‌خیال آقا بزرگ . نوه‌ها البته همیشه همینجورند ، بهر مناسبتی تا دور آقا بزرگشان جمع می‌شوند شروع می‌کنند زیر آب دختر خاله پسر خاله را زدن !

تولدت سبز آقا بزرگ . سبزها خیلی تنهایند که نیستی ...