2010/09/02

#810

یک افتخار می‌شناسم در جنبش سبز اسمش مهدی کروبیه ...


سلام شیخ . صداها را می‌شنوی ؟ همین پشت درب خانه‌ات . اشتباه نکن شیخ . خوبتر که گوش کنی از لای این صداهای کثیف صداهای آشناتری هم می‌شنوی . خوب گوش کن . صدای ما را هم لای همین صداها شنیدی حالا ؟ صداهائی که قسم عمده و عامل و سببش خود تو بودی که درآمد و تو هستی که اینچنین ادامه پیدا کرد . شیخ عزیز ! اگر صدای مائی که تو قرص پشتمان ایستادی نبود حالا هم این صداها درنمی‌آمد . صداهائی که به لجن می‌ماند و ولی نادانسته خودشان تمام آنچه خفت و ذلت و خواری و ضعف در برابر صداهای ما است را دارند به گوش تو میرسانند . خوب گوش کن شیخ . از شنیدن صدای ما وحشت دارند . صدائی که چون تو کوهی پشتش ایستاده را وحشت دارند که دربیاید . وگرنه چرا اینهمه صدای کثیف جلوی درب خانه‌ی تو ؟ چرا جای دیگر نه ؟ وحشت دارند از کسی که پشتیبان صدای ما است . می‌بینی نازنین شیخ شجاع ؟ از تو وحشت دارند که همیشه پناه صدای مائی . صبور باش شیخ شجاع . صداها می‌گویند سحر برای من و تو نزدیک است . خیلی نزدیک ...