2010/02/06

#660

22 بهمن 22 خرداد دیگر است : یا علی مدد !

پنجشنبه درست میشود 8 ماه . حالا هشت ماه است که تمام اختلاف سلیقه هایمان را کنار گذاشته ایم و با اینکه بعضی اوقات به جان هم نق می‌زنیم ولی برای نابود کردن آخرین دیکتاتوری دینی تاریخ چنان صف کشیدیم که گاهاً خودمان هم از ابهت آن حیرت می‌کنیم . آن احمق دروغگوی شصت و سه درصدی بزرگترین لطف را بما کرد و با خر کردن حاکمیت و توهم زده کردن اجزایش که اگر بعد از تقلب در انتخابات دو تا از اینها را بکشیم و صدتا را زندان کنیم و هزارتا را بزنیم ملت خفه خواهند شد چنان فرصت تاریخی بما داد که اگر از اولش می‌دانستیم این فلک زده با نیم متر قد در عین تمام ناتوانیهایش می‌تواند چنین لطفی بما بکند ده برابر میرحسین می‌رفتیم به او رأی می‌دادیم . اولینش خود من ! آنوقت این شصت و سه درصد که میگن یکیش اینا من بودم !

حالا و هشت ماه بعد نه فقط چشم حاکمیت که تمام جهان به این دوخته شده که روز 22 بهمن عاشقان دلسوخته ولایت از قرار روزی دویست هزار تومان توی چندتا اتوبوس جا می‌شوند و سبزها را چندتا شهر باید بیاوری تا نصفشان جا بشوند ؟ رفته اند دویست تا خبرنگار هم از کومور پرس و دیلی چاوز و چند جای دیگر آورده اند که وقتی میدان آزادی را عین آکواریوم برای ملت بخشنامه زده قرق کردند اینها از ابهت نظامی که به نخی بند است عکس بگیرند و به تمام افریقا نشان بدهند تا امریکا حتماً ببیند .

اینها هر کاری که بلد بوده اند در این هشت ماهه کرده اند . قتل ، تجاوز ، زندان ، اعدام ، سرکوب ، دروغ ، دروغ ، دروغ ... فکر کرده اید دیگر کار جدیدی هم دارند برای 22 بهمن ؟ پنجشنبه اینها تانک هم که بیاورند آخرش همان قتل است و سرکوب چه اتفاق جدیدی افتاده ؟ پیرزن را از تاکسی خالی می‌ترسانند ؟ یا سبز را از سر بریده ؟ تا آخر وقتش هم موسوی و کروبی را صد دفعه دستگیر می‌کنند . خب ؟ بعدش ؟

رفقا این جنبش فقط یکماه دیگر نه ماهه می‌شود . زائو هم اگر بود تا ماه دیگر حتماً زائیده بود . بگذارید که تا آخر همین ماه ، دیگر فقط دنبال اسم برای بچه مان باشیم . جمهوری ایرانی البته خوب است ولی اگر بچه دختر بود چه ؟ شما انگار از جیغ فمینیستها خوشتان می‌آید ها ! برای بچه جنبش هم میخواهند اسم بگذارند پسرانه می‌گذارند . چقدر تبعیض ؟ چقدر ستم ؟ چقدر جفا ؟ خوشت می‌آید دوباره روسری سرت بکنند با اینهمه سبیل ؟

رفقا ! نکند که پنجشنبه تو رفته باشی و من نیامده باشم ها ! خب ؟ (اینجا را با خودم بودم شما گوش نکنید !)