2010/02/01

#650

سی سال دهه‌ی زجر ما بود امسال دهه‌ی زجر شما !
.

من همین تیتر خودم را که دیدم خنده ام گرفت ! سی سال است به خودمان می‌گوئیم "ما" به حکومت می‌گوئیم "شما" . دقیقاً حکومت هم به خودش می‌گوید "ما" به مردم می‌گوید "شما" . البته حکومت غلیظتر از این حرفها به خودش می‌گوید ما . مثلاً رهبرش می‌گوید "ماااااااا" ولی احمد خاتمی که حرف میزند میگوید "مااا ... مااا ..." ! جمهوری اسلامی تنها جای دنیاست که در در هر دو طرف آن "ما" با "شما" فرق دارد . همچنین جمهوری اسلامی را غیر از کمباین با هیچ چیز دیگر نمیشود مقایسه کرد . می‌گوئید نه من دلایلش را الآن اینجا می‌آورم :
  1. جمهوری اسلامی بزرگترین انقلاب دنیاست : در کوتاهترین زمان توانست برای خود انقلابیون از محبوبترین انقلاب به منفورترین انقلاب تبدیل بشود . چهره های انقلاب سرعتشان بیشتر بود همان فردای انقلاب منفور شدند .
  2. جمهوری اسلامی قویترین انقلاب دنیاست : هیچ انقلاب دیگری در جهان برای ادامه بقای خودش مجبور نشد برود اینهمه توپ و تانک و تفنک بخرد . اخیراً که گیر هم میکند با فتوشاب هم شده موشک هوا می‌کند .
  3. جمهوری اسلامی باسوادترین انقلاب دنیاست : همه دکتر . فقط یکی مهندس داریم آنهم قبلاً نخست وزیر بود الآن بگیرند جرش می‌دهند . هیچ انقلابی در دنیا اینهمه دانشگاههای معتبر جهان را وادار به واکنش نکرد .
  4. جمهوری اسلامی نامی‌ترین انقلاب دنیاست : مردم در همه جای جهان اگر اسم ننه بابای خودشان را ندانند اسم جمهوری اسلامی را حتماً می‌دانند . اخیراً که هرجائی سیل هم می‌آید باید قسم و آیه کنی که کار جمهوری اسلامی نبوده .
  5. جمهوری اسلامی مردمی‌ترین انقلاب دنیاست : در هیچ جای دیگر دنیا مردم اینقدر صبح تا شب درباره انقلاب حرف نمیزنند . یا دارند به خود انقلاب فحش می‌دهند یا فکرند که علیه این انقلاب چطوری انقلاب بکنند .
  6. جمهوری اسلامی تاریخی‌ترین انقلاب دنیاست : نهادهای بین المللی مجبور شدند هر روز برای جلوگیری از تخریب یک اثر تاریخی دویست تا بیانیه بدهند یعنی شاه اگر خودش را کشته بود نمیتوانست پاسارگاد و تخت جمشید را اینقدر معروف بکند که اینها کردند .
  7. جمهوری اسلامی فرهنگی‌ترین انقلاب دنیاست : تمام کل اهالی فرهنگ را از کشور بیرون کرد رفتند جاهای مختلف دنیا همه دیدند بابا ایران عجب آدمهای فرهنگی بزرگی دارد . در حال حاضر نوشته‌های همان آدمهای فرهنگی در خود ایران توقیف می‌شود در بقیه جاهای دنیا برای تجدید چاپش تو سر هم میزنند .
  8. جمهوری اسلامی آزادترین انقلاب دنیاست : همه آزادند هر جور فحشی که دلشان بخواهد به رهبر و رئیس دولت و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و سپاه و بسیج و آخوند و بقیه متعلقات انقلاب بدهند . اگر بگیرند خشتکشان را درمی‌آورند اتفاقاً همین هم ملت را بیشتر تحریک میکند که فحشهای قشنگتری بسازند .
  9. جمهوری اسلامی شادترین انقلاب دنیاست : جوکهائی که برای جمهوری اسلامی درمی‌آید اینقدر خنده دار است که آدم تمام غم و غصه اش یادش میرود . مردم همینطور که توی صفهائی که جمهوری اسلامی برایشان ساخته ایستاده‌اند درباره رهبری برای هم جوک تعریف می‌کنند می‌خندند که وقت بگذرد برسند اول صف .
  10. جمهوری اسلامی تنها انقلاب واقعی دنیاست : انقلاب یعنی زیر و رو شدن یعنی زیر بیاید رو ، رو برود زیر . تنها جای دنیا که هرکی قبلاً زیر بوده الآن آمده رو همین جمهوری اسلامی است . هرچی گری گوری بود شد همه کاره هرچی آدم حسابی شد فراری . البته این زیر بودن ارکان نظام در سابق یکجور معنی بد دیگر هم می‌دهد که ما بی‌ادب نیستیم نمی‌گوئیم یعنی چی !