2009/12/19

#598

آقای صادق گچی ! مدارك كهريزك كه ديروز نديده بودی امروز ببين !
.

به ميمنت و شگون دادسراي نظامي مداركي را كه همين ديروز صادق گچي نديده بود امروز رو كرد . مطابق همين مداركي كه ديروز ديده نميشد قتل تعداد قليلي بر اثر مننژيت و گاز co2 (موجود در نوشابه) تائيد و پرونده جهت نديده شدن به كشوي دادگاه تقديم شد . متن گزارش دادسراي نظامي به اين شرح در زير مي آيد :

مطابق اخبار كذب محض قتل تعداد قليلي كه مداركش موجود نيست مستندات موجود همراه با مقاديري عطسه و مننژيت در زير مي آيد :

  1. در مورد كذب محض قتل بر اثر فشار شواهد نشان ميدهد كه مقتول پيش از شهادت سه ماه بدليل شكستگي پا و خجالت از مامان در منزل يك فرد نيكوكاري كه اينا اينم عكسش زندگاني ميكرده و الآن از آقاي كروبي شكايت دارد . ليكن بدليل اينكه مقتول الآن زنده نيست لذا مطابق تمام هر آنچه بند و تبصره موجود ، شكايت از آقاي كروبي همچنان به قوت خود باقيست و مقتول تقاضاي مجازات خيلي بدي مي نمايد .
  2. كارشناسان پزشكي قانوني پس از مشاهده بيست و هشت ساعت خبر 20:30 متوجه شدند كه اتفاقات كهريزك هم همه اش قبلاً در ونزوئلا افتاده بوده است ميباشد مورالس هم شاهد است . بر اين اساس شايعه كذب محض قتل رامين پور اندرجاني با سالاد تكذيب شده ايشان اصلاً اطلاع دقيقي از چيزهائي كه نبايد ميگفته هيچوقت نداشته است كه بخواهد مورد سالاد ورزي قرار بگيرد . در غير اينصورت اين عكس مروه شربيني الآن توي خشتك احمدي نژاد چيكار ميكند پس ؟ سوال اينجاست كه مگر آيا ليكن هذا در امريكا كسي سالاد نميخورد ؟
  3. همچنين تحقيقات نشان ميدهد كه تعداد قليلي كذب محض پيش از شهادت در يك فيلم بيست ثانيه اي ابتدا نيم ساعت به دوربين نگاه كرده بعد به قتل رسيده اند . اين درحاليست كه كاليبر تفنگ هيچكدام از نيروهاي امام زمان كه علاوه بر پدر نام هم ندارند با كاليبر كذب محضي كه باعث قتل شده است مطابقت نداشته اينها كمتر از آر.پي.جي و خمپاره حال نميكنند . بر اين اساس چنانچه هر كدام از پرسنل شريف كهريزك طي سالهاي جاري سرما بخورند حتماً از همان تعداد قليل مننژيت گرفته اند احتمال هرگونه خوكي و بزي و استر و يابو محال مينمايد .

در پايان از محضر رياست محترم قواي چندگانه و قضائيه تقاضا را مي نمايد كه براي ديدن اين چيزهائي كه ديروز نديده بود عينك بزنند . مردم يك وقت خداي نكرده حرف درمي آورند ميگويند رئيس قوه قهريه ما غير از كر و كچل احياناً خدا به دور كور هم هست بهت ميگويند مستر سه كاف ! خودداني !