2009/12/20

#599

سـبـزهـای مـؤمـن يـتـيـم شـدنـد ...
.

بزرگترمان را از دست داديم . حالا بچه ها وقتي ميخواهند سليم و سقيم را بدانند از كه بپرسند ؟ همانها كه تا مرجعشان نگفته بود ، ماه رمضان را روزه نگرفتند و تا او نگفت منتظر عيدشان ماندند . معمار بزرگي كه تا ديد خشت اول ديواري كه چيده كج است براي اينكه تا ثريا كج نرود آوار را به جان خريد و اثر خودش را خراب كرد . ميتوانست امروز بر بالاي همان ديوار بنشيند و حكم براند و امارت كند . اينقدر دلش پاك و لبريز از مروت بود كه حتي از مقام مذهبي اش براي اعلام يك جهاد عليه آنها كه امروزمان را اينچنين تباه كردند استفاده نكرد ...

جمهوري اسلامي براي يك كلام تعزيت لال مرد . آخر او كه خالد مشعل و عماد مغنيه و هزارتا جاني آدمكش ديگر نبود كه ايرانمان را بخاطر كثيفشان سياهپوش بكنند . كه اين مثلاً رهبر بشيند چنان برايشان ختم بگيرد و زار بزند انگار كه پاره پاره اش كرده باشند . بايد هم چنين بكند ، اينها فرزندان زناي همين جمهوري اسلامي هستند . و جالب كه همه از ترس رسوائي براي مرگ يك زنازاده شان شادي ميكنند اينها چنان در رسوائي و بي آبروئي غوطه ورند كه حتي نميفهمند كه احمق ! الآن حتي اگر كه خاك عالم هم بر سرت شده باشد نبايد كه علناً عزا گرفت . و فقط يك سوالم پيش مي آيد كه خودم از جوابش خنده ام ميگيرد : كسي كه فرزند حرامش را اينچنين به ياد دارد چطور پدر شرعي اش را فراموش ميكند ؟

منتظرمان باشيد اي متظاهران به انتظار . ببينيد تا براي منتظري چه كنيم كه حسرت جزئي از آنرا براي خودتان هميشه داريد . داغتان ميكنيم با داغي كه داريم و داغ نبودن و نيامدنمان را بد به دلتان خواهيم گذاشت . تماشا كنيد ...