2009/12/20

#600

آقای خامنه ای ! برای يك كلمه تسليت لال نمير ...
.

بابا اماما ! پيغمبرا ! خدايا ! تو كه بخاطر ننوشتن نوع مقامت شش سال آدم را ميفرستند مسافرت ، تو كه خدا تو را فرستاده تا خبرگان براي ولايت ما كشفت بكند ، تو كه علي الحساب افسار دستت است تا منجي بيايد و بدهي دستش ، تو كه اگر يك توله سگ فلسطيني ونگ بزند يك هفته بدليل تالمات وارده نميخوابي ، تو كه هر بار حسن نصرالله را چنان بغل ميكني كه انگار جد و آبادت را بعد عمري ديده باشي ، تو كه به نگراني شيعه هاي يمن يك هفته سخنراني ميكني ، تو كه وكيل وصي مسلمانان تمام جهان غير از چين و روسيه اي ، تو كه اگر الآن بگويند عمر خالد پشم ابن رقيه در سومالي سرما خورده جهاد ميدهي ، مگر رهبر مسلمانان جهان نيستي ؟ ببينم مگر منتظري گيرم كه مرجع هم نه ، مسلمان هم نبود ؟ پس ديدي عدالت نميداني ؟ ديدي هويت نميداني ؟ ديدي مردن ما و كشتن ما هيچ روي مباركت را نمي آيد ؟ آقاي خامنه اي ! پس ديدي قاتلي ؟ ناراحت نشو اگر كه حتي وسط مراسم تشييع گفتيم كه ولايتت باطله . همين ...