2009/12/18

#597

داداش اگر عده كم آوردی دفعه ديگه ما بيائيم !
.

راهپيمائي روز جهاني دفاع از پاره شدن امام امروز با حضور ميليونها هزار و دويست نفر شامل گروه سني الف و گروه سني خ با شكوه عجيب غريبي برگزار شد (سن دقيق گروه سني خ تا اين لحظه غير قابل محاسبه بوده اكثراً فسيل شده اند) . البته موضوع جدي است ولي آدم خنده اش ميگيرد . مقايسه بين راهپيمائيهاي دشمن سوسك كن با مجوز و تبليغات و اتوبوس اينها و راهپيمائي غير قانوني ما تعداد قليلي اغتشاشگر موارد زير را نشان ميدهد :
  1. در مورد اول اگر كسي نرود كتك ميخورد مورد دوم اگر بروي كتك ميخوري .
  2. مورد اول دوربينها پنج نفر را ميكند ميليونها نفر دومي ميليونها نفر توسط دوربين ميشود پنج نفر .
  3. مورد اول بچه ها را به زور جمع ميكنند ميبرند دومي بچه ها به زور ما را جمع ميكنند ميبرند .
  4. مورد اول يك هفته سخنراني ميكنند كه از روي نمودار توضيح بدهند ميليونها نفر بودند دومي يك هفته سخنراني ميكنند كه توضيح بدهند هيچكس نبود .
  5. مورد اول بعد از راهپيمائي رسانه هاي جهان به مردمشان ميگويند ايرانيها را ببين عين وحشي ها شده اند دومي همان رسانه ها به همان مردم ميگويند بدبخت ياد بگير ببين چقدر آدمند .
  6. مورد اول هيچ زني نميرود سر چند نفر چادر ميكنند كه بگويند زنها هم بودند دومي سر آدم چادر ميكنند كه بگويند زنها نبودند اين خودش را اين ريختي كرده .
  7. مورد اول كسي نميرود اينها يك دهن گشاد دارند فوري معلوم ميشود خيلي اسباب خنده است دومي همه ميروند باز هم اين دهن گشاده معلوم ميشود حالي ميكنيم ما .
  8. مورد اول كسي نميرود به بسيج آماده باش ميدهند كه بروند راهپيمائي دومي همه ميروند به بسيج آماده باش ميدهند چون ما رفته ايم راهپيمائي .
  9. مورد اول كسي نميرود ما خوشحال ميشويم دومي همه ميروند ما باز هم خيلي خوشحال ميشويم .
  10. مورد اول كسي نميرود ريده ميشود به نظام دومي همه ميروند باز هم عصمت نظام گچي ميشود !