2015/09/27

#1477

شفاف سازی شغل دوم خداوند:

فرستادن فرستاده برای کشف فرستادگان قبلی!
.
.. .  
شفاف سازی صد و دوازدهم