2015/09/25

#1476

خری ز خری به خری گفت خری!

. .

رفتن با سنگ بزنن به سنگ، چهارصد پونصدتاشون زیر دست و پا مردن.
چقدر این بت‌پرستا که به سنگ احترام میذارن خرن!