2009/12/10

#586

حالا برو ماليات اين جايزه نوبلت را هم بده كه برات ندزدنش !
.

با توجه به برگزاري مراسم اهداء جايزه صلح نوبل به اوباما به ده دليل چقدر خوب شد كه اين جايزه را دوباره به ايراني ها ندادند نه ؟ لطفاً جهت همكاري با من شما همينطور نخوانده بگوئيد "آره ها" تا من دلايلش را بگم وگرنه نميگم :

اگر يك ايراني جايزه صلح نوبل گرفته بود :

  1. فوري ميگفتند دخترش بهائي است صد نفر ميرفتند دم خانه اش روي ديوار مي نوشتند "اجوزه" زبان فارسي بهينه ميشد .
  2. ميخواست برود جايزه را بگيرد ممنوع الخروج ميشد در يك نوار ويدئوئي براي جهان پيغام ميفرستاد لااقلش دلش خنك بشه .
  3. ميرفت جايزه را ميگرفت بعد ممنوع الورود ميشد مجبور بود برود جايزه را بفروشد همانجاها براي خودش يك اتاق اجاره بكند يك شكم سير حرفهاي بشردوستانه بزند .
  4. در هنگام دريافت جايزه V نشان ميداد پس فردا بيست تا اتوبوس كفن پوش ميرفتند به مقر سازمان ملل تخم مرغ پر ت ميكردند .
  5. احمدي نژاد دوباره عكس مروه الشربيني را از وسط خشتكش درمي آورد ميگفت اگر جايزه صلح ميدهيد پس اينو چرا كشتيد ؟
  6. احمدي نژاد در جمع گرم و صميمانه دهها نفر كه اگر عكسشان را بگيري از بغل بكشي ميشود ميليونها نفر ميگفت اين كاغذ پاره ها اهميت ندارد بعد هرچي وزير داشت راه مي افتاد ميرفت يكي يك نوبل براي خودش جعل ميكرد .
  7. ميرفتند حقوق بازنشستگي خودش و شوهرش يا احياناً زنش را مصادره ميكردند خانه اش را مزايده ميگذاشتند النگوهاي دخترش را كش ميرفتند دفترش را پلمب ميكردند بعد ميگفتند كي ؟ من ؟
  8. محسني اژدهائي دوباره ميرفت تلويزيون ميگفت اينها خودشان هم اعتراف كرده اند كه اين كارها از خارج برنامه ريزي شده ايندفعه بگيريم خشتكشان را پشت و رو ميكنيم ميكشيم سرشان .
  9. همه در جمهوري اسلامي بسيج ميشدند ببينند طرف بخاطر تلاش براي چه كاري صلح نوبل گرفته همان كار را صد برابر حتماً زوري هم كه شده بكنند تا چشم نوبل دربيايد . در حال حاضر احتمالاً پنجاه ميليون سانتريفيوژ جديد كه هنوز ساخته نشده به بهره برداري ميرسيد .
  10. چون دلائل منرا همينطور نخوانده نگفتيد "آره ها" بقيه اش را نميگويم !