2009/10/31

#526

آقايون نوجوونا ، افتخار شما فقط يه دستبند سبز كم داره ، يا علی !
.

نظر به اينكه تيم ملي فوتبال خارج سالن نوجوانان براي اولين بار توانست بعنوان سر گروه به دور بعد صعود بكند با توجه به مسائل سبز جاري فكر ميكنيد پس از بازگشت استقبال شايان تصور از اين عزيزان چطوري انجام بشود ؟ شما همچنين ميتوانيد بجاي فكر كردن جوابهاي ما را بخوانيد فكرتان را نگه داريد براي 13 آبان . هر طور ميلتونه :

  1. استقبالي انجام نميشود چون هواپيماي حامل اين عزيزان بدليل نامعلومي سه دور در هوا چرخيد منفجر شد . جستجو براي پيدا كردن جعبه سياه خيلي ادامه دارد .
  2. استقبالي انجام نميشود چون اين عزيزان در مصاحبه با صداي امريكا دلايل پناهندگي خود را بصورت تيمي كاملاً توضيح خواهند داد .
  3. استقبالي انجام نميشود چون اعضاء وزارت استقبال گرم و صميمانه رفته اند به مناسبت 13 آبان ملت را كتك بزنند .
  4. استقبالي انجام نميشود چون عموماً استقبال كنندگان را از شهرهاي مجاور با اتوبوس مي آورند الآن اتوبوسها را براي انتقال ما عزيزان از شهرهاي مجاور به اوين احتياج دارند كس ديگري جا نميشود .
  5. استقبالي انجام نميشود ولي سه ماه بعد معلوم ميشود وسط مسابقه پاي همه شان شكسته بعد چون رويشان نميشده به مامانشان بگويند همانجا در افريقا در منزل يك فرد نيكوكار مانده اند .
  6. استقبالي انجام نميشود بعد براي ديدار گرم و صميمانه ميبرندشان بيت رهبري آنجا يكيشان بطور پيش بيني نشده از آقا يك سوالاتي ميكند كه از هر دو طرف استقبال خوبي انجام ميشود استقبال اولي را جبران ميكند .
  7. استقبالي انجام نميشود چون از آنور هر كسي براي استقبال برود فوراً مردم با شعار مرگ بر روسيه كفشهايشان را بسمتش پرت ميكنند ميگويند اين شصت و سه درصد كه ميگن كوش ؟
  8. استقبالي انجام نميشود چون از اينور هر كسي براي استقبال برود ، فوراً فرودگاه توسط ضد شورش محاصره ميشود بعداً ميگويند ونزوئلا هم همينجوري شده بود ما كسي را نكشتيم .
  9. استقبالي انجام نميشود چون قرار نبود سر 13 آبان تو اين هير و ويري اينها هم زرتي بزنند سر گروه بشوند بهانه براي تجمع بدهند دست سبزها . آنهم چطوري ؟ هلند را بردند تخم سگ ها !
  10. استقبالي انجام نميشود اگر ميشد عجيب بود . من بعنوان يك استاد دانشگاه از شما مي پرسم ، آيا در كشور شما كسي سر گروه نميشود ؟ همه ميروند استقبال ؟ بگم ؟ بگم ؟!

ضمناً مشكل حل شد . هستيم خدمت شما و برادران !