2009/10/27

#525

حسن بشكه با رأی قاطع 63% دانش آموزان انتخاب شد !
.

روابط عمومي افزود آقايان كامبيز ، كسري و سيامك جمعاً با كسب دويست رأي در مقابل شصت و هشت ميليون رأي حسن بشكه در رديف بعدي قرار گرفته و راهي زندان شدند . اين درحاليست كه قاسم سگ نزديكترين رقيب انتخاباتي حسن بشكه با ارسال پيام تبريكي انتخاب بجا و شايسته ايشان را به ملت قهرمان فلسطين تبريك گفت . همچنين مبصر يكي از مدارس موزامبيك نيز با ارسال پيام مشابهي از حضور پرشور در انتخابات تقدير كرد . وي ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك جمهوري اسلامي مبصر تمام مدارس جهان بشود . وزارت آميزش و پرورش نيز هدف از برگزاري انتخابات دانش آموزي را آشنائي با تقلب از همان سنين پائين عنوان كرد . وي ابراز اميدواري كرد با اينگونه اقدامات سازنده در آينده همه عادت بكنند ديگر كسي به نتايج انتخابات اعتراض نكند .

به همين مناسبت تعدادي از طرفداران حسن بشكه گرفتند بقيه را زدند . در اين اتفاق كه از خوشحالي انجام شد طبق معمول اكثريت بيست نفري پاسخ دندان شكني به بقيه كه در اقليت بودند داد . در جريان اين پاسخ دندان شكن مقاديري بطري هم وارد يك جاهائي شد كه بعداً معلوم شد در ونزوئلا هم قبلاً همينجوري شده بود . همچنين اولياي دويست و هشتاد دانش آموز با تجمع مقابل سفارت روسيه خواستار پيدا شدن فرزندانشان شدند . يكي از اين فرزندان كه اول كشته ولي بعداً پيدا شد در مصاحبه با 20:30 اعلام كرد بعد از انتخابات پايش شكسته بود و چون رويش نميشد به مامانش بگويد از كروبي شكايت دارد . جمشيد.جيم هم كه بتازگي از كشور خارج شده در مصاحبه اي از برخورد ماموران با وي يك چيزهائي تعريف كرد كه ما الآن رويمان نميشود بگوئيم كه چي .

حسن بشكه كه در زمان تبليغات انتخاباتي با توزيع عادلانه قاقا لي لي بين بچه ها سعي در جمع آوري رأي داشت با نشان دادن عكس خواهر شهيد و محجبه آلماني مروة الشربيني طي حكمي ممد گوريل را بعنوان معاون اجرائي خودش انتخاب كرد . ممد گوريل كه دانش آموز سال دوم راهنمائي است بتازگي فارغ التحصيل دكتراي الدنگ شناسي از آكسفورد و اينجور جاها نيز ميباشد . اتحاديه انجمن اسلامي دانش آموزان از عموم آحاد دانش آموزاني كه هنوز دستگير نشده اند خواست تا با حضور در راهپيمائي 13 آبان بقيه را با مشت محكم بزنند . وي كه بعداً يادش افتاد قرار است 13 آبان خودشان از دشمن محكم مشت بخورند گفت روز 13 آبان فيتيله ، مدرسه تعطيله !