2009/10/27

#524

حالا اگر ما را نميگيريد بزنيد تولد نيك آهنگ مبارك !
.

نميدانم چرا ولي همينطوري بيخود و بي جهت خوشحالم كه چهل ساله شدي . از خودم هم بپرسي كه مگر چهل ساله شدن خوشحالي دارد به حضرت عباس نميدانم . اصلاً تو چقدر گيري ، وسط اينهمه ضد حال يه كمي هم خوشحال شديم حالا تو هي بپرس چرا ! همين كارها را ميكني كه آدم براي يك تولد مباركي گفتن بتو بايد هزار جور جواب پس بدهد ديگر ! خواستم گفته باشم "نيك آهنگ عزيز" ديدم الآن بمن ميگويند اوهوي ! نيك آهنگ كه عزيز نيست ! خواستم بگويم "دوست خوبم" ديدم ميگويند نيك آهنگ دوست نيست دشمن است اگر هم دوست باشد دوست بدي است . ترسيدم همينطور دهن به دهن بچرخد پس فردا مادرم بگويد با نيك آهنگ نگرد معتاد ميشوي !

نميدانم تو را چه خطاب كنم كه كتك نخورم ! نميدانم بعنوان تبريك چه بنويسم كه كامنتها پر از جيغ نشود و بيست و هشت تا جوابيه صادر نشود . نه اينكه از جوابيه ها دلخور باشم كه برعكس قلباً و عميقاً از نويسندگانشان ممنون هم هستم . از من مي شنوي در اين چهل سالگي بزن تو كار پيوند قلبها ! از ما گفتن بود وگرنه خودت پيوندي ميشوي ! شده كه ميگويم ها ! اينقدر هم مخ ما را نزن كه شهر بهم بريزد . آخر تو كه ميداني من از خودم هيچ اختيار و اراده اي ندارم هر كاري تو بگوئي همان كار را ميكنم ! مثلاً گفته بودي فلانجا ننويس ، نوشتم ؛ گفتي مستعار بنويس ، ننوشتم ؛ گفتي فلان چيز را بگو ، نگفتم ؛ گفتي نگو ، گفتم ؛ چقدر مخ منرا ميزني خجالت بكش چهل سالت شده !

از همينجا اميدوارم بزودي صد و بيست كيلو بشوي اگر تا حالا نشده باشي ! دوچرخه ات را هم الهي دزد ببرد باز . اگر بداني چهارشنبه گذشته چه خسارتي بمن زدي آنوقت ميفهمي چرا ناله نفرينت ميكنم . البته تو جا براي ناله نفرين زياد داري ! اين متخصصان قلب و اعصاب در سراسر دنيا در سي و نه سال گذشته از تو خيلي ممنون شده اند كه اينهمه برايشان مشتري ميفرستي ! بعضي وقتها هم به دندان درد مي اندازي . بعد كمر خودت هم درد ميگيرد . كم كم داري كل جنبش را ميفرستي آسايشگاه !

نيك آهنگ عزيز ! (خدايا رحم كن !) آهنگت نيك و تولدت مبارك . خدا را شكر كه چهل شدي ، چل نشدي !