2009/09/07

#479

20:30 فاش کرد : راسو --» رهبری ، احمدی ، سپاه ، و ... !.
.

در پاسخی دندان شکن به حزب رسا ، جمعیت اسلامی راسو متشکل از رهبری ، احمدی ، سپاه ، و ... تشکیل شد . مرامنامه این جمعیت برای اداره امور در زیر می آید :

الالف : طرز تهیه دولت
 1. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند دولت .
 2. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند وزرای آن دولت .
 3. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند رسانه آن دولت .
 4. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند منتقد آن دولت .
 5. رهبری به یک عده میگوید که یک عده دیگر را بکنند بخاطر همان دولت .

البا: طرز اداره دولت

 1. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر آمار بدهند برای دولت .
 2. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر پول بدهند برای آن دولت .
 3. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر مقام بدهند برای آن دولت .
 4. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر وعده بدهند برای آن دولت .
 5. احمدی به یک عده میگوید که یک عده دیگر بدهند برای همان دولت .

الجیم : طرز استقرار دولت

 1. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر آدم بگیرند برای دولت .
 2. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر اعتراف بگیرند برای آن دولت .
 3. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر پاچه بگیرند برای آن دولت .
 4. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر رأی بگیرند برای آن دولت .
 5. سپاه به یک عده میگوید که یک عده دیگر بگیرند برای همان دولت .

الدال : طرز و غیره دولت

 1. و ... یک اتفاقهای ناجوری می افتد .
 2. و ... یک حرفهای ناجوری درمی آید .
 3. و ... یک کارهای ناجوری انجام میشود .
 4. و ... یک مدارک ناجوری جمع میشود .
 5. و ... 20:30 یک برنامه ناجور نشان میدهد .

نتیجه : 20:30 هویت جمعیت اسلامی راسو را فاش کرد . برای عضویت در این جمعیت بکن ، بده ، بگیر . بعد باز برو بگو چرا تمام ارکان نظام یکجوریشان میشود . بی ادب !