2009/07/05

بهر مرز پر گهر گوئی همه کف کرده اند !

در وطن حالیست گوئی مردمان کف کرده اند .......... حالشان خوش نیست زیرا ، لاجرم کف کرده اند
مرد و زن پیر و جوان و عینکی یا تیزبین .......... چاق و چله بغبغو بنگی همه کف کرده اند
انتخاباتی شد و مردم همه پر جنب و جوش .......... لیک فردا از نتیجه جملگی کف کرده اند
رأی ، این دادند و آن یک رفت بر بالا نشست .......... از چنین بالا نشینی ملتی کف کرده اند
موسوی سبزه گره زد آن یکی بر کار شد .......... موسوی و آن یکی از کار خود کف کرده اند
رهبری تبریک گفت یکروز قبل انتخاب .......... مردم از این پیش بینی اندکی کف کرده اند
فارس و ایرنا و رجا کیهان رسالت پشت هم .......... آنچنان گویند خبر زاخبار خود کف کرده اند
در صدا سیما چنان غوغا شده از انتخاب .......... مجری و گوینده ی متن از دهن کف کرده اند
عین بلبل مژده میداد آمده از ره بهار .......... آمدن فصل بهاری را چنین خود بلبلان کف کرده اند
در وزارتخانه ی کشور عددها جمع شد .......... از چنین جمعی ارثماطیقیان کف کرده اند
رفت منبر چونکه مردم را خس و خاشاک خواند .......... گشت احوالی چنان خاشاک و خس کف کرده اند
در خیابان ، کوچه ها در کوی و برزن آنچنان .......... در فتاد حالی که از آن رهبران کف کرده اند
یک دو روزی که گذشت باتوم برقی داغ شد .......... پس زدند زیر کمر آنان که خود کف کرده اند
این یکی بیدار گشت و وانگهی بر دار شد .......... دار و اعدام و طناب از کار خود کف کرده اند
آن یکی کشتند و قتلش گردن جن ها فتاد .......... تا به الآن کلهم جن ها همه کف کرده اند
این یکی را نیمه شب بردند چون جاسوس بود .......... هر چه جاسوس از چنین جاسوسی ئی کف کرده اند
آن نویسنده ، بلاگر آن طبیب آن نغمه خوان .......... جرمشان گفتم چه بود گفتا چرا کف کرده اند
هر که در این مملکت روزی سوار کار بود .......... اعترافی رفت نوشت خوانندگان کف کرده اند
خطبه ها از نقص عضوش خواند رهبر ناگهان .......... عضو ناقص بس دراز است مسلمین کف کرده اند
آن جوعلق خاتمی (احمد) به اسم جنتی .......... خطبه خوانهای دگر از کارشان کف کرده اند
دست چرچیل توی کار بوده نگو از انگلیس .......... مردمان کک مکی بور و سفید کف کرده اند
توی افریقا نشستی شد ، گفتندش نیا .......... از اتیوپی کومور تا آنگولا کف کرده اند
روسیه خوشحال و چین خندان شد از فرجام کار .......... گرچه از این انتخاباتی که شد کف کرده اند
الغرض کف کردگی مد گشت در کل جهان .......... عین شامپو مردمان در هر کجا کف کرده اند
کف بکن کف کردگی لابد طریق اولیاست .......... اولیا این سال سی از کار خود کف کرده اند
حالیا شعر من آخر تا که در اینجا فتاد .......... جمله ی خوانندگان از شعر من کف کرده اند !

تذکر انضباطی : آخرین دفعه ای که من شعرم گرفت دو ماه ناپدید شدم که البته تقصیر نیک آهنگ بود ! وقتی برگشتم به لطف خبرسازی برخی رفقا نزدیک بود بجای وبلاگ یه تیکه بروم سر قبر خودم . بدینوسیله طی دو ماه آینده هرگونه شایعه ی دستگیری و اعدام اینجانب تکذیب شده لیکن چنانچه این وسط خبرسازی نکردید و من راستکی دستگیر و اعدام شدم الهی خدا ازتان نگذرد !