2009/07/03

#416

خدایا این جنتی بـُکــُش ! (زور بزن ، فشار بده ، پاره کن !)

به 27 دلیل سفرای 27 کشور اروپائی بعد از گل افشانی جنتی در نماز جمعه احضار شدند که جمیع این دلایل طی یک فقره حکایت بی ادبی در زیر می آید :

البته ما اصلاً همنجنسباز نداریم ولی یارو رفت یه نفرو بلند کرد با بدبختی مخشو زد گفت یک عالمه بهت پول و هرچی بخوای میدم بیا ترتیب بدیم . گفت باشه . برای اینکه اعتماد بیشتری بهش بده گفت اصلاً اول تو ترتیب مارو بده . گفت باشه . وسط کار یارو برای اینکه دیگه اعتماد طرف رو بترکونه فریاد میزد : رحم نکن ، زور بزن ، فشار بده ، جر بده ، پاره کن ..... یه دفعه طرف شلوارشو کشید بالا فرار کرد ! یارو گفت چرا همچی میکنی ؟ گفت مرتیکه خر ! تو به کون خودت رحم نمیکنی میخوای بمن بکنی ؟!
.