2008/12/29

عزا عزاست امروز ، اصغر لگن طفلکی توی کماست امروز !

...
بدینوسیله ضمن محکوم نمودن غزه و جاهای موشک پران مشابه اعلام میدارد که اصغر لگن از شدت تالمات وارده حاصل از حملات وحشیانه صهیونیستها از دیروز مجدداً به کما رفته و تا این لحظه که ساعت دقیقاً سه عقربه دارد در بخش مراقبتهای ویژه شرکت رایان ره بستری میباشد !

آخرین گزارشها از غزه گویای اینست که متخصصان از بهبود حال اصغر طفلکی بشدت قطع امید نموده مگر اینکه خدا التفاتی بنماید . از عموم قاطبه این صفحه تقاضا مینماید با برپائی یک راهپیمائی کوبنده از اینجا تا درگاه الهی برای بهبود حال اصغر که با کمبود جیب صاحبش رابطه مستقیم دارد دعای بسیار نموده و با امضاء سه بیانیه پی در پی از سازمان نظارت بر منظومه شمسی شدیداً تقاضای نزول معجزه از همانهائی که قبلاً دوبار یکی در شعب ابی طالب و یکی هم در غزه نازل فرموده است بنمایند !

علیه التکان - غزه را بتکان !