2008/09/12

#213

قاليباف: اميدواريم شهردار تهران هم روزي با رأي مردم انتخاب شود (فارس)

باقر پسرم ! کرباسچی هم همین حرفارو میزد که کردنش تو کشو !

میفرمایند برو هر وقت یاد گرفتی اینطوری با انگشتهات تا چهار بشمری بیا ویز ویز کن !

در اینجا به روش بیست سوالی به بررسی این سوال میپردازیم که اگر قرار باشد شهردار هم بطور زنده و مستقیم با رای مردم انتخاب بشود آنوقت چه اتفاقی می افتد ؟

 1. آنوقت شورای نگهبان بیانیه صادر میکند معلوم میشود که نوه امام صلاحیت سوپوری هم ندارد ؟!
 2. آنوقت یکی دیگر را می آورند که مواظب باشد که همینی که الآن شهردار است پنج سال دیگر هم شهردار بماند آکسفورد باز باید تکذیبیه صادر بکند ؟!
 3. آنوقت اصلاح طلبها دوباره میبینند هیچکسی را ندارند خاتمی را کاندید شهرداری هم میکنند ؟!
 4. آنوقت ما باید در یک انتخابات دیگر هم شرکت نکنیم تا تلویزیون حضور میلیونی ما را در همان انتخابات به همه نشان بدهد ؟!
 5. آنوقت شهرداری هم در راس تمام امور قرار میگیرد ولی "راس تمام امور" که به اینجور کارها اصلاً کاری ندارد طفلکی ؟!
 6. آنوقت اگر دشمن راست میگوید و در انتخابات شهرداری ما تقلب شده پس چرا دختر سارا پیلین خودشان را جمع نمیکنند بی حیا را ؟!
 7. آنوقت لاریجانی میرود از قم کاندیدای شهرداری تهران میشود توکلی اعتراض میکند سایتش را عین صفحه ما فیلتر میکنند ؟!
 8. آنوقت چون ما شهردار را خودمان انتخاب میکنیم پس شورای شهر این وسط چکاره است خادم باید دوباره برود کشتی آزاد و فرنگی بگیرد ؟!
 9. آنوقت ایران هم عین امریکا میشود ولی چون نباید بشود معلوم میشود که امریکائیها قبلاً عین الآن ما شده اند ؟!
 10. آنوقت رهبری باید با اینهمه گرفتاری که دارد برود یک نماز جمعه دیگر بخواند ما بفهمیم شهردار اصلح کی است راهپیمائی کنیم مشت محکم بزنیم ؟!
 11. آنوقت شهردار از این به بعد به نمایندگی از ماها به حزب الله سه میلیارد پول میدهد درحالیکه قبلاً ما ناراحت میشدیم که این کارها را مستقلاً میکرده ؟!
 12. آنوقت معلوم میشد شهردار همین چهارتا تیر و تخته ای را هم که در تهران کاشته برای تبلیغات خودش بوده درحالیکه قبلاً برای تبلیغات یکی دیگر بوده ؟!
 13. آنوقت یک نفر با رأی مستقیم ما شهردار میشود ما بعداً که باهاش آشنا شدیم میفهمیم دکتر هم هست از دیوار هم بلد است بالا برود به کله جنازه هم تیر میزده ؟!
 14. آنوقت یکنفر شهردار میشود تمام فک و فامیلهایش هم سوپور میشوند اتفاقاً چقدر هم بهشان می آید ؟!
 15. آنوقت علیرضا تو چرا چند وقت بود بیست سوالی ننوشته بودی ؟!
 16. آنوقت من خودم هم نمیدانم چرا شاید برای اینکه خودم داشتم یک جای دیگر بیست سوالی جواب میدادم ؟!
 17. آنوقت چرا حالا که نوشتم سوالها بجای بیست تا شد پانزده تا ؟!
 18. آنوقت اینرا هم نمیدانم شاید چونکه دیگر بیشتر از این سوالم نیامد ؟!
 19. آنوقت اگر یکی دیگر اضافه کنم میشود بیست تا ؟!
 20. آنوقت الآن که بیست تا شد حالا دیگه چه میگوئید ؟!