2008/07/07

#51

یک نويسده مطرح امریکائي : روابط فاميلي، جايگاه قدرت در آمريكا را مشخص مي‌كند (فارس)

* ما البته با دیدن این خبر نمیدانیم یاد کی افتادیم که خیلی خنده مان گرفت ولی هرچی فکر کردیم یادمان نیامد که کی ! بعد که خنده مان تمام شد دیدیم این قضیه "یک نویسنده بزرگ امریکائی" هم خیلی خنده دار است چون امریکائیها نویسندگان بزرگی دارند که بدبختها اسم ندارند ! بعد یک کمی هم به این خندیدیم ولی الآن دیگر خنده مان تمام شده و هر کاری میکنیم نمیتوانیم بخندیم این شد که گفتیم پس یک کمی هم دیگران را بخندانیم !

تفاوت جایگاه قدرت در امریکا با جایگاه قدرت در ایران !

در ایران اینطوری است ---> قدرت در حال نصب ابزار قدرت در "جایگاه" قدرت !
 1. خدا را شکر در ایران روابط فامیلی جایگاه قدرت را مشخص نمیکند بلکه جایگاه وزرا را مشخص میکند !
 2. در ایران یک روابط دیگری جایگاه قدرت را مشخص میکند بعد قدرتمندان با هم فامیل میشوند !
 3. جایگاه قدرت در ایران میتواند فامیل داشته باشد ولی جایگاه قدرت در امریکا فامیلی هم نمیتواند داشته باشد !
 4. نویسندگان امریکائی آزادی بیان ندارند و میتوانند این چیزها را بگویند ولی ما هم میتوانیم این چیزها را بگوئیم منتها بعدش باید برویم زندان !
 5. در امریکا ممکن است چند نفر در ریاست جمهوری با هم فامیل دربیایند ولی در ایران ممکن است چند نفر در ریاست جمهوری باشند که با هم فامیل نباشند !
 6. در امریکا یارو اول رئیس جمهور میشود بعد فامیلهایش را یک کاره ای میکند ولی در ایران یارو با فک و فامیلش میرود که رئیس جمهور بشود !
 7. اگر رئیس جمهور امریکا روابط فامیلی داشته باشد نویسندگان امریکائی در روزنامه مقاله می نویسند و آبرویش را میبرند ولی در ایران نویسندگان وبلاگ می نویسند بعد اعدام میشوند و آبرویشان میرود !
 8. جایگاه قدرت در امریکا عین جایگاه قدرت خودمان میماند فقط فک و فامیلهای قدرتمند ما یک کمی از امریکائیها بیشتر هستند !
 9. در امریکا نصف مملکت مال یارو و فک و فامیلش است بعد به قدرت میرسد در ایران یارو با تمام فک و فامیلش قدرت ندارد یک بیل بلند کند ولی بعد نصف مملکت میشود مال خودش و فک و فامیلش بعد همه جا را با هم بیل میزنند !
 10. این امریکائیها خیلی بامزه اند اول رئیس جمهور میشوند بعد به جایگاه قدرت میرسند ولی ما اگر رئیس جمهور نداشته باشیم هم جایگاه قدرت داریم !
 11. جایگاه قدرت در ایران اصلاً عین سلسله های پادشاهی نیست که فک و فامیل طرف هم مقدس باشند ولی در امریکا هست و هیچ کدام از فامیلهای رئیس جمهور امریکا مقدس نیستند !
 12. ما اصولاً وقتی میخواهیم به زیارت جایگاه قدرت و فامیلهایش برویم رخت چرکهایمان را میبوشیم و سعی میکنیم بو گند عرق بدهیم ولی اگر همین ریختی به امریکا برویم همه فکر میکنند فامیلهای جایگاه قدرت در ایران مائیم !
 13. در امریکا مردم اینقدر به رئیس جمهورشان اعتماد دارند که پسرش را هم رئیس جمهور میکنند ولی در ایران هم همه به نوه رهبرشان اعتماد دارند منتها جایگاه قدرت بهش اعتماد ندارد و رد صلاحیتش میکند !
 14. اگر کسی در ایران به قدرت برسد بعدش میتواند فک و فامیلهای خدا پیغمبر را هم ببیند ولی اگر کسی در امریکا همچین ادعائی بکند فوری قدرت را ازش میگیرند میبرندش تیمارستان !
 15. اگر کسی در جایگاه قدرت ایران حیثیت بقیه را ببرد همه میگویند یارو کس و کار خودشان است ولی اگر کسی در امریکا اینکار را بکند همه میگویند یارو چقدر بی کس و کار است !