2008/06/21

#9

دكتر سعید جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي راهبردهاي بسته پيشنهادي ايران را براي 200 تن از نخبگان آلماني شركت كننده در اجلاس نورنبرگ تشريح خواهد كرد. (ایسنا)

*البته ما نفهمیدیم که این جلیلی کی دکتر شد ولی رفتیم پرسیدیم گفتند در جمهوری اسلامی من و شما نداره یکی که دکتر باشه انگار بقیه دکترند !

لی لی لی لی جلیلک ! سعید اومد تشریح کنه افتاد تو روضک !

جلیلی درحالیکه با 200 تا میکروفن دارد تمرین میکند تا برای 200 نفر حرف بزند !

در اینجا مجدداً با استفاده از روش بیست سوالی به این مسئله حیاتی خواهیم پرداخت !

وقتی جلیلی راهبردهای ایران را برای ۲۰۰ نخبه آلمانی تشریح کند آنوقت :

 1. اتوبوس نخبه ها میرود ته دره ؟!
 2. اتوبوسشان نمیرود ته دره ولی هواپیمایشان سقوط میکند ؟!
 3. هیچکدام از اینها نمیشود ولی نخبه ها میروند بالای تپه های سنندج خودکشی میکنند ؟!
 4. نخبه ها متوجه میشوند که چرا تمام دنیا چشم ندارند جمهوری اسلامی را ببینند ؟!
 5. نخبه ها از اینکه ۱ + ۵ تا حالا به ایران حمله نکرده تعجب میکنند ؟!
 6. از اینکه چرا جمهوری اسلامی تا حالا دنیا را نابود نکرده هم تعجب میکنن ؟!
 7. تعجب نمیکنند ولی میگویند آن خل و چل که رئیس جمهورشان باشه اینهم دبیر امنیت ملی شان میشه دیگه ؟!
 8. وقتی راهبردهای ایران تشریح بشود نخبه ها میفهمند که آن جای مهر روی پیشانی جلیلی برای چیه ؟!
 9. خیال نخبه ها راحت میشود چون تا حالا فکر میکردند امریکا درباره جمهوری اسلامی دروغ میگوید ؟!
 10. همینطور که جلیلی دارد تشریح میکند نفت میشود بشکه ای هزار دلار ؟!
 11. رئیس دانشگاه نورنبرگ به جلیلی میگوید uneducated که یعنی پرفسور ؟!
 12. نخبه های آلمانی دیگر فکر نمیکنند که نفت چرا گران شده به این فکر میکنند که نفت چرا اینقدر ارزان است ؟!
 13. نخبه های آلمانی بخاطر اوضاع ایران خیلی ناراحت میشوند چون همه شان ایرانی هستند ؟!
 14. میگویند خدا رو شکر که تا حالا جلیلی خدا پیغمبر را ندیده ؟!
 15. مترجم نمیتواند حرفهای جلیلی را ترجمه کند چون فکر میکردند ایرانیها فارسی حرف میزنند نه عربی ؟!
 16. وقتی جلیلی شروع به صحبت میکند همه میخندند چون میگویند ما به این فحش میدهیم این برای ما قرآن میخونه ؟!
 17. دخترهای نخبه آلمانی به این فکر میکنند که چطوری پیرهن جلیلی را دربیاورند ؟!
 18. آلمانیها میگویند این وسط راهبردهای جمهوری اسلامی به نخبه های ما چه ربطی داشت اینها انگار دیوانه اند ؟!
 19. نخبه های آلمانی خیلی خدا را شکر میکنند که احمدی نژاد نرفته راهبردها را برایشان تشریح کند ؟!
 20. پس فردا تمام ایرانیها را از آلمان بیرون میکنند آنوقت آلمان دیگر نخبه ندارد ؟!