2008/06/20

#8

در راستای بازداشت شدن آن دختره گیس بریده دانشگاه زنجان که با نقشه قبلی سعی در درآوردن پیرهن معاون دانشگاه داشت که این اقدام مذبوحانه با حضور یکپارچه فیلمبرداران امام زمان خنثی گردید ما در اینجا ضمن تبریک این پیروزی بزرگ گوشه ای از شرح حال آن دانشجونما را در زیر می آوریم باشد تا از این به بعد شورت معاون دانشگاه را دربیاورد وگرنه قبول نیست !

بیا با مددی برقصیم دختر آتیش پاره !

این بابای دکتر مددی است درحالیکه یکی جلوی او پیراهنش را درآورده و او میخواهد ببیند آنطرف قضیه چه خبر است !

این دختر پاچه ورمالیده چند سال پیش به قصد درآوردن پیراهن دکتر مددی از شکم یک آدم ناشناس زائیده شد ! دکتر میگوید که در هنگام زایمان آنجای مامان او را دیده بی حیا ! هنوز کسی از محل دقیق زایش او اطلاع ندارد لیکن ظاهراً پشت بته بعمل آمده است ! وی در ۳ سالگی به قصد تشویش اذهان عمومی زبان باز کرد و گفت : مه مه بده به به ! مادر او گفته است تا ۵ سالگی مجبور بوده که او را روزی ۶ دفعه سرپا بگیرد ! وی همواره جوری جیش میکرد که انگار دارد به هیکل نظام جیش میکند ! در هفت سالگی به قصد درآوردن پیراهن اسمال گشاد که آنموقع مدیر مدرسه بود وارد مدرسه شد ! او در مدرسه خیلی آدم دهن لقی بود چون همانموقعها سه تا از دندانهایش لق شد و افتاد ! این گیس بریده از قرار معلوم بعد از مدرسه همواره پیراهن خودش را درمیاورده تا برای درآوردن پیراهن دیگران تمرین کرده باشد ! بابای او میگوید که او در ۹ سالگی یکبار ازش پرسیده : بابا "مقعد" کجاست که از مدرسه میخوان مارو ببرن اونجا بیعت ؟!

او در طول زندگی نکبت بارش ۱۸ بار بخاطر دیدن سوسک جیغ کشیده که واقعاً جای تأسف دارد ! سپس با تلاش کلیه دشمنان داخلی و خارجی دیپلم گرفت که آنهم پریروزها معلوم شد که تقلبی بوده است ! همکلاسی هایش میگویند او همواره در حال شنیدن جوک میخندیده ! الهی خدا ازش نگذرد ! وی به همراه تعدادی از دشمنان در هنگام عبور از میادین به خواهران ایرانی مقیم لبنان میگفته فاطی کماندو ! همسایه ها میگویند او در هنگام رفت و آمد در محل همیشه سرش پائین بوده و به همین خاطر هیچوقت متوجه چشمک ملای محلشان نشد که خیلی دوست داشت او پیراهنش را دربیاورد ! ناظران بین المللی میگویند او متوجه چشمک ملا میشده ولی میرفته به بابایش میگفته که او هم به تلویزیونهای لوس آنجلسی بگوید بس که خر است ! بعضی بر این عقیده اند که او اگر آنموقع پیراهن ملا را درآورده بود الآن خود ملا شلوار دکتر مددی را درمی آورد !

او در طول زندگی سراسر ننگینش ۲۷ بار شوهر کرد که از سرنوشت هیچکدام از آنها اطلاعی در دست نیست ! برخی از شاهدان با ترس و لرز شهادت داده اند که یکبار یکی تو کوچه بهش متلک انداخت و او بهش گفت : میزنم فکّتو میارم پائین ها ! مطالعات اخیر نشان میدهد که فک پائین آوردن با پیراهن درآوردن هیچ فرقی نمیکند مگر اینکه فیلمبردار به کارش مسلط نباشد ! تعدادی از مقاصد شوم این دختر پاچه پاره در دانشگاه عبارتند از :

  1. شمردن تعداد دکمه های پیراهن مردانه !
  2. ایجاد بستر شهوت نزد معاونین دانشگاه !
  3. ارتباط نامشروع با دانشجویان فیلمبردار !
  4. هماهنگی با اساتید دانشگاه در جهت مشروطی زیاد !
  5. اخراجی بخاطر مشروطی زیاد !
  6. وارد شدن به معاونت دانشجوئی با پاسپورت جعلی اسرائیل !
  7. فهماندن اینکه اگر تو کار منو آره و اینا منم پیرهن تو رو آره و اینا !
  8. قر و قمیش جلوی دکتر مددی زبان بسته به جهت "راست" و ریست شدن "امور" !
  9. صدور جیغ بنقش بعد از دیدن جاهای نزدیک به آنجای دکتر مددی !
  10. فیلمبرداری از قفسه سینه دکتر مددی به جهت ایجاد تحصن در دانشگاه !

مادرش طی این چند روز بارها گفته است : الهی بمیرم برات که گوشت قربونی شدی ! که یعنی تو خیلی آدم گهی هستی میدونی ؟! این دختر هم اکنون در بند واجبی خورهای زندان بستری است ! قرار است فردا او را ببرند حمام تا حسابی کیسه بکشد ! خدا کند که بعد از کیسه زنده بماند ! از تپه های سنندج و مهاباد هم خبر رسیده که بابا دیگه جا نداریم ! تازه اون پالیزدار هم تو نوبته ! چندتای دیگه هم همینطور ! منم همینطور !