2008/06/20

#7

نظر به اینکه با وجود تمام توضیحات ما اذهان تمام جهانیان همچنان مشغول ماجرای دزدیدن رئیس جمهور محترم میباشد و همگان دارند این قضیه را با نچ نچ برای هم تعریف مینمایند لذا ما وظیفه انساندوستانه خودمان دانستیم تا باری دیگر به این سرقت ادبی بپردازیم باشد تا دزد پدر پدرسگشان باشد !

احمدی نژاد و چهل دزد بغداد !چرا امریکائیها نتوانستند احمدی نژاد را بدزدند ؟!
 1. میتوانستند او را بدزدند ولی نمیدانستند بعدش باهاش چیکار کنند !
 2. او را ندزدیدند تا بیاید ماجرا را برای ما تعریف کند که ما بخندیم !
 3. امریکائیها دشمن ما هستند اصلاً دلشان نمیخواهد ما یکذره روی آسایش ببینیم !
 4. اگر میدزدیدند تروریستهای امریکائی خودشان ترور میشدند !
 5. به امام زمان اعتقاد ندارند میگویند ما یک مسیح داریم برای هفت جدمان بسه !
 6. امریکائیها فقط آدمهای مهم را میدزدند !
 7. خواستند بدزدند تا یک مدتی سرگرم بشوند دیدند اگر ندزدند در سایتها و وبلاگهای فارسی بیشتر سرگرم میشوند !
 8. امریکا به اندازه کافی دکتر مهندس داره فقط عمله میخواد !
 9. دلشان نمیخواست مردم امریکا بفهمند کارهای جورج واشنگتن را احمدی نژاد کرده بوده !
 10. خرابکاری های بوش هم هیچکدام تقصیر کلینتون نبوده !
 11. در امریکا هاله نور و امام زمان زیاد روئیت میشه دلشان نمیخواهد ابلیس و اجنه هم روئیت بشه !
 12. نتوانستند بدزدند چون نقشه سرقت را خودش برایشان کشیده بود !
 13. احساس کردند اگر او را بدزدند دیگر کسی در دنیا ازشان سلاح و مهمات نمیخرد !
 14. اگر او را میدزدیدند حوصله همه در سازمان ملل سر میرفت !
 15. در غیاب او هیچکی نبود که در ایتالیا ۸ تا راه حل ارائه بده تا حالا همه از گرسنگی مرده بودند !
 16. گفتند مگه دیوانه ایم که بدزدیم ؟! میگوئیم فردا حمله میکنیم رهبرشان خودش او را میکند توی گونی برایمان می آورد !
 17. لاریجانی و حداد عادل یک کمی زیادی جدی هستند بعد از احمدی نژاد اصلاً رئیس جمهورهای سرگرم کننده ای نیستند !
 18. احمدی نژاد هنوز برای سوراخ لایه ازن راه حل نداده گفتند بعدش میدزدیمش !
 19. ترسیدند اگر او را بدزدند پشت بندش مردم ایران هم بزنند رژیم را سرنگون کنند آنوقت آنها باید دوباره برای ما انقلاب میکردند !
 20. دزدی در عراق عین یک کار بد در مسجد میماند قباحت داره !