2008/06/26

#18

احمدی نژاد : برنامه تروریستی امریکائیها را افشا میکنم (فارس)

خــوب ، بــد ، مــحــمــود !

احمدی نژاد گفت امریکائیها منرا در عراق هدف گرفته بودند !


( صحنه فوف العاده هیجان انگیز ، آهنگ خوب بد زشت را تداعی نموده و افشاگری احمدی نژاد را در زیر بخوانید ! )
( عبارتهای داخل پرانتز گفته های شنوندگان بعد از افشاگری احمدی نژاد است ! )


(آهنگ !) من از تهران بطرف عراق حرکت کردم ! (نه بابا ؟!) وقتی میخواستم سوار هواپیما بشم یک نوری آمد بمن گفت محمود ! برو دیگه برنگردی ! (نه بابا ؟!) ولی من خیلی شجاعم نترسیدم ! (نه بابا با آهنگ !) وقتی دم در هواپیما رسیدم به خودم گفتم محمود ! تو باید به این سفر بری ! این یک دستوره ! (صدای آلن دلون !) وقتی به عراق رسیدم حس کردم انگار در وطنم هستم ! (نه بابا ؟!) کیشو کیشو (صدای تیراندازی درمی آورد !) کیشو کیشو ! نه محمود ! تو باید زنده بمونی ! فرار کن برو پیش جلال طالبانی ! (نه بابا ؟!) رفتم پیش جلال دیدم خودش هم داره فرار میکنه ! (نه بابا ؟!) منهم همینطور که دنبالش می دویدم یک صداهائی از پشت سرم میگفت کیشو کیشو بنگ بنگ ! (نه بابا ؟!) بعد به جلال گفتم تو داری کجا فرار میکنی ؟! (نه بابا ؟!) گفت مگه کری صدای شلیک رو نمیشنوی ؟! (نه بابا ؟!) گفتم جلال ! تو نگران نباش ! این یک دستوره ! اونا دارن به من تیراندازی میکنن ! نه جلال تو مطمئن باش من اگر شده تمام ایرانیهارو برات قربونی کنم نمیذارم امریکائیها به تو صدمه بزنن ! کیشو کیشو ! این یک دستوره ! بنگ بنگ ! (نه بابا ؟!) بنگ بنگ دستور نیست ها ! صدمه نخوردن دستوره ! (نه بابا ؟!) جلال بمن گفت بابا باز شر یکی از شماها تو عراق پیدا شده این مقتدا صدر زده به سرش داره تیر در میکنه امریکائیها که بدبختها کاری بما ندارن ! (نه بابا ؟!) من البته چون داشتم دنبال جلال می دویدم و فرار میکردم یه کمی به هن هن افتاده بودم ولی گفتم : نه جلال ! اشتباه نکن ! اینا امریکائی هستن نه مقتدائی ! این یک دستوره ! من در سفر استانی بعدی ام به جی جیک آباد نقشه اونا رو برملا میکنم ! (نه بابا ؟!) بعد جلال یک درختی پیدا کرد و ازش رفت بالا ! منهم خواستم برم بالای درخت ! (نه بابا ؟!) جلال رسیده بود بالای درخت ولی من تا میخواستم برم بالا هی لیز میخوردم می افتادم پائین ! (نه بابا ؟!) هی میرفتم بالا هی لیز میخوردم پائین هی بالا هی پائین ! (نه بابا ؟!) در اینجا یکی از شنوندگان به او میگوید برو بابا تو که اگه اونجا بودی شلوارتو خراب میکردی ! احمدی نژاد میگوید پس فکر کردی من روی چی هی لیز میخوردم می اومدم پائین ! این یک دستوره ! (بعد چی شد ؟!) بعد امریکائیهای جنایتکار اومدن منو گرفتن بستن به همون درخت ! (بعد چی شد ؟!) بعد کیشو کیشو کیشو بمن شلیک کردن و درحالیکه تمام بدنم سوراخ سوراخ شده بود منو ول کردن رفتن ! این یک دستوره ! (نه بابا ؟!) بعد جلال از بالای درخت اومد پائین سرمو گذاشت رو زانوش ! (صدای آمیتاباچان در فیلم قانون !) نه پدر ! این وظیفه من بود که بخاطر حق مسلم ماست بمیرم ! قانون اینطور حکم میکنه پدر ! پدر بمن قول بده که بعد از من گوش کنی به حرفهای پدر ! آخ پدر ! چقدر جای تیر درد داره پدر ! نه من زنده نمیمونم پدر ! این یک دستوره ! آخ پدر ! آی پدر ! ای بی پدر ! آآآآآآآ.... (آهنگ خوب بد زشت !) مردم با تعجب : بعد چی شد ؟! احمدی نژاد : بعدش من شهید شدم ! مردم : ولی تو که زنده ای هنوز ! احمدی نژاد : آخه اینم شد زندگی ؟! نه ببینم شما به این میگین زندگی ؟! با این تورم و مسکن و تحریم و قطعنامه سیاسی الهی و تری که من به این مملکت زدم ! نه آخه ضریب ۳/۲ درصدی اشتغال خاکی بسر اینهمه بیکار میکنه که هی من میگم ؟! کیشو کیشو ! پاشید برید خونه هاتون منتظر قصه بعدی من باشید ! این یک دستوره ! کیشو کیشو (آهنگ خوب بد زشت !)