2008/06/26

#19

جمهوری اسلامی درخواست امریکا برای گشودن دفتر دیپلماتیک در تهران را بررسی میکند (ایسنا)

ما نیز در همینجا عواقب این درخواست را مجدداً بطریقه بیست سوالی بررسی مینمائیم چونکه این شکلی دوبار پیروز میشویم بجای اینکه اصلاً پیروز نشویم !

اگر من بررسی کنم تو قول میدهی که ازه مزه چزه خزه ؟!

احمدی نژاد درحالیکه دارد درخواست امریکا را بررسی میکند !

بعد از اینکه جمهوری اسلامی درخواست امریکا را بررسی کرد چه اتفاقی می افتد ؟!
 1. هیچ اتفاقی نمی افتد چون تمام اتفاقات قبلاً افتاده الآن دارند رو میکنند ؟!
 2. میگویند بررسی کردیم بعد ما را تا دم لانه جاسوسی میبرند پیاده روی خانوادگی ؟!
 3. جمهوری اسلامی میگوید امریکا چقدر خوب است که اگر ما ما بهشان دفتر دیپلماتیک بدهیم میگذارد تا سی سال دیگه همینجوری باشیم ؟!
 4. بررسی میکنند بعد میگویند نخیر جور درنمی آید چون فقط تروریستها میتوانند در تهران دفتر داشته باشند ؟!
 5. بررسی میکنند بعد میگویند باشه بعد چندتا ریشو را میبرند که شیشه های دفتر را بیاورند پائین ؟!
 6. اگر امریکا در تهران دفتر دیپلماتیک داشته باشد املاک رابینسون ورشکست میشود چون دیگر کسی برای فرار نمیرود دفتر دیپلماتیک دوبی بلکه از دوبی می آیند تهران ؟!
 7. جمهوری اسلامی بررسی میکند بعد میگوید نه بعد امریکا تمام ایران را میگیرد هرجا که دلش خواست دفتر میزند ؟!
 8. جمهوری اسلامی میگوید اگر شما در تهران دفتر داشته باشید پس ما هم باید در واشنگتن دفتر داشته باشیم بعد امریکا میگوید غلط کردم ببخشید ؟!
 9. دفتر دیپلماتیک امریکا با دفتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی خیلی فرق دارد چون در اولی همه دیپلمات هستند ولی در دومی هم همه دیپلمات هستند فقط بعد از انفجار معلوم میشود که دیپلمات بوده اند ؟!
 10. جمهوری اسلامی بررسی میکند بعد میگوید به شرطی قبول میکنم که کاندولیزا رایس تنهائی بیاید تهران و با خودش از امریکا دست خر نیاورد ؟!
 11. اول بررسی میکند بعد میگوید باشه بعد زیر زمین دفتر حزب الله در تهران را میدهد بهشان میگوید اینهم دفتر ؟!
 12. اگر دیپلماتهای امریکائی دو هقته در تهران باشند از آن به بعد چندتا کراواتی سه تیغه دور میدانها دیگران را ارشاد میکنند ؟!
 13. اگر اسرائیل محو نشود آنوقت جمهوری اسلامی احمدی نژاد را میبرد تا امریکائیها را گروگان بگیرد و بهشان تیر خلاص بزند ؟!
 14. اگر احمدی نژاد اینکار را بکند میتواند ۱۸ سال دیگر رئیس جمهور ایران بماند همینطوری خنده خنده ؟!
 15. امریکائیها خیلی دلشان میخواهد تهران را از نزدیک ببینند چون دارند بررسی میکنند که چرا همه به یکی از شهرهای امریکا میگویند تهرانجلس !
 16. رهبری میرود نماز جمعه میخواند بعد پس فرداش ۸۶ تا دانشجو ناپدید میشود بعد امریکا میپرسد دارید چیکار میکنید جمهوری اسلامی میگوید بررسی ؟!
 17. بررسی میکند بعد به دیپلماتها دفتر میدهد ولی به ماشین دیپلماتها بنزین نمیدهد چون خارجی است و سهمیه ندارد ؟!
 18. دو روز بعدش ما هرچی هواپیما داریم سقوط میکند هرچی اتوبوس داریم میرود ته دره ولی شکر خدا دیپلماتها زنده میمانند ؟!
 19. دیپلماتها را گروگان میگیرند بعد احمدی نژاد بهشان کت شلوار میدهد بعد پنج تا بسته می اندازد توی آب فرار میکند بعد فیلمش را به همه نشان میدهند بعد همه میگویند به به این مردیکه چقدر شجاعه ؟!
 20. جمهوری اسلامی بررسی میکند بعد میگوید نه بعد یک ماه بعدش میگوید چرا ما هر کاری میکنیم شما بهمان حمله نمیکنید ؟!

نتیجه : دیپلمات فقط یکنفر آنهم کاظم دارابی تازه نه دفتر میخواست نه چیزی بلکه رستوران میخواست که شکر خدا آلمان زیاد داشت فقط بدیش اینبود که وقتی از زندان آزاد شد ما فهمیدیم که دیپلمات است قبلش فکر میکردیم قاتل فراری است !