2015/08/24

#1467

بو کردن نمازگزار توسط فرشته مقرب بوبائیل!

 

آیا می‌دانستید در نماز جماعت یک فرشته موکل شما را بو می‌کند؟
در کتاب وزین لوازم التحریر نام این فرشته بوباییل است!