2014/11/24

#1425

عملیات رهایی «تخم سگ‌»!؛


تصویر فوق مربوط به مانور آزاد کردن گروگان توسط نیرو مخصوص، حاوی نکات بسیار مهمی است:؛

یک- گروگان‌گیر مثل اسیدپاش حتماً یک آدم خارجی است.؛

دو- هر تروریست خارجی‌ای مال هر جایی که باشد حتماً انگلیسی هم بلد است در صورتی که امکان ندارد عربی بلد باشد.؛

سه- برای نشان دادن چهره واقعی این افراد، باید انگلیسی را هم به حروف و هم به عدد روی دیوار نوشت.؛

چهار - وقتی ما انگلیسی بلد نیستیم ولی می‌خواهیم چهره واقعی کسی را نشان بدهیم، 7 برای اعداد، و «فتو» برای رساندن منظورمان کافی است. ؛

پنج- آدم‌های منحرف خارجی‌ای که در حد 7 فتو هم انگلیسی بلدند، حتماً سگ هم دارند.؛

شش- در عملیات آزاد کردن گروگان، کشیدن «تخم سگ» روی دیوار نمی‌دانم نشاندهنده‌ی چه چیزی است!؛