2014/11/25

#1426

یکی از مشکلات اصلی در گفتگوهای جواد ظریف و جان کری!

- جان!
- جان؟
- جان!
- جان؟
- ای بابا... جاااان!
- جاااان؟
- کری؟
- جان؟
- جان!... کری؟
- جان؟
- میگم کری؟
- جان؟
- جان کری.
- بله؟
-خب چرا عین آم صحبت نمی‌کنی؟
- خب آخه هی اسممو میگی منم میگم جان؟ تو دوباره اسممو میگی.
- خب حالا جان!
- جان؟
- پدر جان!
- ریچارد.
- ریچارد دیگه کیه؟
- پدرم.
- تو روح پدرت! جان!
-جان؟
............

.......
..........
(و این دیالوگ هر بار ادامه دارد)