2014/05/08

#1404

در نمایشگاه کتاب چه نگذشت؟!


اصلاً از اولش هم تقصیر خودمان بود، هرچی دولت گفت سریع القلم‌هائی که قبلاً اشتباهی خیال می‌کردند ممنوع القلم هستند، برگردند ایران آثارشان را منتشر بکنند، ما گوش نکردیم. البته یکی دو نفر هم گوش کردند برگشتند که حتماً شما اعلام نگرانی نهادهای بین المللی درباره وضعیت نامعلوم آنها را در سایت‌ها خوانده‌اید، ولی این دلیل نمی‌شود که مثلاً ما یک رفیق نویسنده‌ای داشتیم که اسمش ممد بود و حالا یک‌بار اتفاقی چند نفر که پیرهنشان روی شلوارشان بود داشتند از اتاق کارش رد می‌شدند، پای‌شان گرفت به وسایلش، اتاق یک کمی ریخت و پاش شد، بعد ایشان رفت (رفت؟ در رفت؟ چی شد؟) خلاصه رفت کانادا، هنوز پایش نرسیده اسمش را از ممد گذاشت "رایان". حالا شما انتظار دارید کتاب‌های ایشان در ایران چاپ بشود؟ آخر "رایان" هم شد اسم نویسنده؟ البته خودش معتقد است اگر اسمش را عوض نمی‌کرد، به‌خاطر توفیقات نظام، با اسم قبلی‌ای که داشت کتاب‌هایش حتی توی همان کانادا هم چاپ نمی‌شد، ولی ما فکر می‌کنیم او بیخودی از این فکرها می‌کند..........