2013/02/01

#1271

با «حسن حبیبی» جمله بسازید !


دکتر حسن حبیبی ، آزادمرد خائن جنایتکار که در طول عمرش خدمات و جنایات بسیار زیادی به مردم کرد درگذشت . به همین مناسبت تمام انواع گرایش‌های مختلف سیاسی خشتک همدیگر را درآورده و تنها ظرف بیست و چهار ساعت موفق به تولید سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و بیست و سه جور تعبیر گوناگون از یک خبر شدند . توجه : جنبش سبز بسیار متکثر است و ما باید خصوصاً با استفاده از نیروهائی که یک هفته است متوجه شده‌اند که سی سال است دارند مبارزه می‌کنند ، تا می‌توانیم تفسیر تولید بکنیم . سنگ مفت ، جنبش مفت .

 اولترا سبزها : دکتر حسن حبیبی وزیر دادگستری میرحسین موسوی درگذشت .
ترجمه : این مرد قهرمان که در شرح شجاعت و دلیری‌اش همین بس که با رشادت خاصی وزیر دادگستری «میر ما» بوده و در زمانی که وزیر دادگستری بود همه جا از داد گسترده شد و در واقع او بانی اصلی جنبش سبز و پیروزی اصلاح‌طلب‌ها در مجلس ششم و تحریم فعال انتخابات و راهپیمائی سکوت میلیون‌ها نفر در خرداد سال 88 در تهران و تنها کسی که توانست قیمت نفت و دلار و طلا و خصوصاً برنج را طی سال‌ها پائین نگه بدارد از میان «ما» رفت . به یاد سبز او سه دقیقه لامپ اتاق نشیمن را خاموش نموده و به دیوار نگاه می‌کنیم .

سبزهای جدید التأسیس : دکتر حسن حبیبی وزیر دادگستری میرحسین موسوی درگذشت .
ترجمه : واقعاً ما نمی‌فهمیم یک آدم زاغ کچل که در شرح جنایاتش همین بس که با حقارت ، وزارت دادگستری همان آدمی را بر عهده داشت که دستش به خون تمام دهه شصت آلوده است و آنموقع هزاران نفر شلاق خوردند و چه جنایت‌هائی که همین میرحسین موسوی از طریق همان وزارت دادگستری بر ما که در نروژ بودیم نکرد و در شرح جنایت‌هایش همین بس که برادرزاده‌ی شجاعش هم در مطلب بی‌نظیری که در آن خیلی بی‌طرفانه گفته است «عموی من هیچوقت آدم خوبی نبوده» و ما مثل سی و چهار سال گذشته برای اینگونه آدمها واقعاً متأسفیم .

مردم : دکتر حسن حبیبی درگذشت .
ترجمه : آخی ! همونی که گل آقا هی کاریکاتورش رو می‌زد رو جلد ؟ خدا بیامرزه ، خیلی آدم خوبی بود . هیچوقت گه بازی سیاسی درنیاورد ، سرشو انداخت پائین فقط کارشو کرد .