2012/04/17

#1130

با گسترش تمامیت «عرضی» کشور پطر کبیر آخر به آرزوش رسید !


شکر خدا سرانجام طرح گسترش تمامیت عرضی کشور در ساری کلنگ خورد و به این ترتیب اگر هم نیروگاه بوشهر بعد از سه دهه تلاش ساخته نشد در عوض با اتصال دریای خزر به خلیج فارس پطر کبیر آسوده خوابید چونکه ما بیداریم . البته از دکتر نوستراداموس صادره از دانشگاه آزاد واحد علی آباد کوتوله سینه به سینه به ما رسیده که همیشه باید نیمهی پر لیوان را دید و لذا ما با استناد به همین پند تاریخی فوراً خدا را شکر کردیم که مثلاً کمال آتاتورک هیچوقت دلش نخواسته بود که از طریق دریاچه ارومیه به دریای عمان برسد . در همین راستا و از آنجا که حتی ممکن است آتاتورک هم یک همچین چیزهائی دلش خواسته باشد ولی ما هنوز خبر نداشته باشیم خبرهای تکمیلی گسترش تمامیت عرضی کشور طی روزها و بلکه چند ساعت آینده به این نحو پیشبینی دقیق میگردد . شما همچنان میتوانید پیشبینیهای ما را جدی نگیرید پس فردا بفهمید تمام این مدت داشتید در نپال زندگی میکردید خیال میکردید ایران هستید..........