2011/10/17

#1039

جنس رهبری در کرمانشاه جور شد!


همزمان با قاق شدن احمدی‌نژاد و جریانات منحرفش، مقام معظم رهبری بطور جایگزین سفرهای استانی را با جدیت پیگیری کرده و وارد کرمانشاه شد. به گفته‌ی منابع مطلع استقبال ساقی‌های کرمانشاه از ایشان بحدی زیاد بود که طی چهل و هشت ساعت گذشته جنس در کرمانشاه نایاب شد. معظم له پس از جوری جنس،  در مورد حذف ریاست جمهوری و جایگزینی نخست وزیری گفت که اگر مجلس بگوید بد است ولی اگر ایشان بگوید خدا گفته پرداخت و تاکید کرد شیوه‌ی انتخاب رئیس جمهور توسط ... خیشششش ... (عبارت "مردم" بدلیل گیر کردگی میکروفون پخش نشد) خیلی شیوه‌ی خوبی است ولی در کشوری که همه چیز با رأی خیشششش تعیین می‌شود و خیشششش حق تعیین سرنوشت خود را دارد، به همین جهت اگر یک روزی یک جائی احساس" بشود که شیوه‌ی پارلمانی برای اداره‌ی کشور بهتر است از نظر ما که هیچ وقت هیچ دخالتی در هیچ کاری نمی‌کنیم اشکالی ندارد که اینجوری بشود . ایشان البته دقیقاً مشخص نکردند که این "احساس" مشخصاً باید به کی دست بدهد که نظام پارلمانی بهتر است یا نه اما احتمالاً منظور ایشان همان ... خیششش ... ببخشید ، خیششش ... ای بابا ... خیشششش ... ظاهراً میکروفون ما هم گیر کرد! ..........