2011/04/25

#943

روشنگری شفاف در مورد طول و عرض حضرت آدم !

.

مربوط به قارت این بزرگوار