2011/04/15

#934

نحوه افتادن معظم رهبری با ندای یاعلی !

.

این ویدئو لاس مطبوعی است با این حاج آقا !