2011/04/04

#923

دست به مسیحی‌ها زدند خودمان را برایشان جر دادیم حالا همه‌شان ساکتند !


خواستم از این ماجرای قرآن سوزی بگذرم ، خواستم یک گیری هم به این به زور برادران افغان بدهم بگویم آخر کره بز ! چرا یک کاری می‌کنی که آدم بگوید همان طالبان هم از سرتان زیاد بود ، خواستم بدترین بد و بیراه‌هایم را نثار حرامزاده‌هائی بکنم که اسلام را جوری ترویج داده‌اند که حتماً باید گردن یارو را در دفتر یو.ان برید تا اجرش برود لادست سید الشهداء ، خواستم آن حرف شریعتی را یادآوری کنم که وقتی مسلمانها پول داشتند همین مسیحی‌ها روی صلیبهایشان الله حک می‌کردند امروز آنها پول دارند و افتخار یک مسلمان اینست که صلیب به گردنش آویزان بکند ، خواستم خیلی کارهای دیگر بکنم که یادم افتاد این وسط قرآن را ، قبول داشته و ناداشته ، سمبل دین و آئین ما را ، قبول داشته و ناداشته ، آن مرتیکه‌ی خر آتش زده صدا از هیچکدام از اعوان و انصار مسیح درنیامد .

یادم آمد که هر بار که به تبعیض اتفاقی برای همین رفقای مسیحی افتاد همه‌ی ما با هر زبانی که بلد بودیم و حرف می‌زدیم خودمان را در صفحاتمان جر دادیم که آی هوارررر ، چرا تبعیض برای مسیحی ، چرا محدودیت ، چرا انحصار ، چرا توهین ؟ امروز که سمبل ما را آتش می‌زنند صدا از یکنفرشان درنیامد که بلکه ما بدانیم یکنفر ایرانی مسیحی لال نیست حرف هم می‌تواند بزند . امروز چندتا حیوان جاهلانه ولی در دفاع از همین سمبل ما می‌روند در افغانستان گردن می‌برند خود ما فریادمان فلک را کر می‌کند ولی یک کلمه سختمان است بگوئیم که برادر مسیحی ، خواهر مسیحی ، بجای افتادن به جان من و آن افغان خر بیچاره یک کلام هم با آن ملای کیش خودتان حرف بزن که آتش این معرکه را روشن کرد بخدا بد است که تمام حرفها را ما بزنیم مردم برایت حرف درمی‌آورند !

رفیق مسیحی ، همیشه خوشت نیاید که من به ملای کیش خودمان بد و بیراه بگویم ، من اگر ملای تو هم غلط اضافی بکند خشتکش را سرش پرچم می‌کنم ؛ همیشه کیف نکن که به پیغمبر خودم و دار و دسته‌اش گیر بدهم از این حیث پیغمبر تو و دار و دسته‌اش بیشتر سوژه است برای من ؛ همیشه عشق نکن که حتی چند بار با قرآن خودمان شوخی کرده‌ام هنوز رغبت نکرده‌ام که با انجیل تو نصف کره زمین را بخندانم .

و یک کلام آخر : در فرهنگ عامه که تو اصلاً نداری و هیچوقت ندیده‌ای و قرنهاست که آنرا کنار گذاشته‌ای و الآن چون روشنفکری هیچی از آن بلد نیستی وقتی کسی گه اضافه می‌خورد بهش فحش ناموس می‌دهند . نمی‌خواهم به رویت بیاورم ولی تو هم که فرهنگ عامه را با صاد می‌نویسی اگر الآن چرخ ماشینت را پنچر بکنند فوری به خواهر مادر یارو فحش می‌دهی ، من ولی چون بر عکس تو که از مریخ آمده‌ای دقیقاً وسط همین فرهنگ بزرگ شده‌ام حالا که یارو گه اضافه را دو لپی خورده فحش ناموسم را بی‌لاپوشانی و ژست و فیگور و قیافه صادقانه و بلافاصله دادم . فحش خواهر مادر دادن که دیگر کاری به ادب و ادبیات ندارد که من داشته باشم یا که نه . حالا مدافعین حقوق زنان بروند بخاطر اینکه مردان اینجور مواقع فقط به خواهر مادر یارو کار دارند ولی هیچکس به پدر و برادر طرف هیچی نمی‌گویند ده‌تا کمپین تشکیل بدهند . خودشان هم وقتی شاکی می‌شوند فحش خواهر مادر می‌دهند خودم دیده‌ام صد دفعه !