2010/11/03

#838

هرگز اجازه نمی‌دهم کسی رئیس جمهور من را بمالد به آنجاهایش !


بنده از همینجا (این اینجایش خیلی مهم است) به تمام سران کشورهای غربی که حتی نمیتوانند دماغشان را بگیرند اعلام می‌کنم که اولاً : شما اگر راست می‌گوئید اول بروید دماغ گرفتن را یاد بگیرید . رئیس جمهور ما چنان به این کار وارد است ، در برنامه زنده تلویزیونی دستش را همچی تا مچ می‌کند توی دماغش سه دور می‌چرخاند یک عالمه گینگیلی درمی‌آورد می‌مالد به سبیلش انگار که به خر تی‌تاپ داده باشی خیلی هم کیف میکند حال آنکه شما سوسولهای بدبخت همینکار را هم بلد نیستید . اگر خواستید بگوئید رئیس جمهور ما همین فردا با یک هیئت خانوادگی ولی بلد پایه بیاید آنجا دماغ همه‌تان را بگیرد بمالد به سبیلش . دعوت هم نکردید مهم نیست ، این عادت دارد همه جا همینطوری بی‌دعوت مثل خر سرش را بیندازد پائین برود . فقط قول بدهید وقتی برای گرفتن دماغتان آمد نه او را بدزدید نه ترور بکنید . برای خودتان می‌گویم فلک زده‌ها ، وگرنه ما که خوشحال هم می‌شویم این از این حرفها بزند .

ثانیاً ببینم چه غلطی کردید ؟ رئیس جمهور ما را مالیده‌اید به جاهایتان که پشمتان بریزد بی‌حیاها ؟ هیلاری تو هم ؟ آنجلا ! ببینم تو را ! حالا اگر فقط زیر بغل بود باز زیاد اشکالی نداشت ، فتوایش همین پس‌فردا از زمین قم که خیلی هم حاصلخیز است درمی‌آمد که مالیدن مموتی به زیر بغل خودش یکجور فلسفه انتظار است ، ولی آنجاهایتان ... نه ، نه ، از این کارها دیگر نداشتیم . یعنی شما رئیس جمهور ما را به قمبلتان هم مالیده‌اید بی‌تربیت ها ؟ ببینم آنوقت پشمتان که ریخت زخم نشد جائی‌تان ؟ با دست راست مالیدید یا دست چپ ؟ همان حقتان است بدهید رئیس جمهور ما دماغتان را بگیرد بمالد به سبیلش . تازه خودش هم به اندازه هشت‌تا خرطوم دماغ دارد . اگر ببـُری بیندازی توی دیگ سه‌تا پادگان را آبگوشت می‌دهد !