2010/11/15

#843

روزی که کاربر بالاترین تمام قد برای جمهوری اسلامی کار کرد ...


  1. ما ملت معترضی هستیم ؛ به اخلاقیات خودمان هم اعتراض داریم و اینرا هم شجاعانه همه‌جا اعلام می‌کنیم . فقط اگر بگویند اینی که داری به آن اعتراض می‌کنی خلق و خو و عادت و رفتار خودت است فوری بهمان برمی‌خورد می‌گوئیم کی ؟ من ؟؟؟
  2. ما ملت مخالفی هستیم ؛ فرقی نمی‌کند که با کی و چی ، مهم اینست که یکی برای ابراز مخالفت جلویمان قرار داشته باشد . اگر جمهوری اسلامی بگوید اسلام همان کاری را می‌کنیم که اگر بالاترین بگوید به ادیان توهین نکن . تازه نگفت نکن ، گفت از صفحه اول برمی‌دارم آنهم آزمایشی و فعلاً .
  3. ما ملت کوبنده‌ای هستیم . حتی خانه خودمان را چنان می‌کوبیم که دیگر هیچ مهندسی نتواند آنرا دوباره بسازد . اگر بالاترین همین فردا بگوید آقا ببخشید خیلی ممنون نخواستیم سایت تعطیل چه میکنیم ؟ خیلی که شانس بیاوریم می‌توانیم برویم به یک خانه دیگر بعد سه چهار سال طول بکشد تا آنجا را آباد کنیم همچی که آباد شد بکوبیم !
  4. ما ملت خلاقی هستیم . برای محمد و عایشه چنان جوک می‌سازیم و منتشر می‌کنیم که اگر خودش بود هم حتماً خیلی می‌خندید . اینهم هیچ مهم نیست که همین کروبی و همین موسوی و همین خیلیهای خیلی دیگر که برای اسمشان خودمان را پاره پاره می‌کنیم هم همه‌شان بالاترین را نگاه می‌کنند و این شوخی‌ها را دوست ندارند . بما چه ؟ گور پدرشان ! دوست ندارند نیایند نگاه بکنند !
  5. ما ملت دکتر مهندسی هستیم . بلافاصله بعد از هر تغییری خودمان آنرا محاسبه و معاینه می‌کنیم و فوراً نتیجه می‌گیریم که غلط است . ما هر کداممان بیست برابر تمام مدیران مدیریم ، مدیر بالاترین هم یکیش . او حتی اصلاً حق ندارد که کسی هرگز تصورش را هم بکند که قبل از تصمیمش با ده نفر حرف زده ، نظر و مشورت گرفته ، پیش از این هزارتا نامه برایش آمده و خیلی چیزهای دیگر . نه ، ما از او مدیرتریم !
  6. ما همیشه خیلی زود پشیمان می‌شویم ولی باز حتماً یک کاری می‌کنیم که دوباره پشیمان بشویم .
  7. ما ملت دشمن شاد کنی هستیم .
  8. ما چهار هزار سال دیگر کار داریم تا به دموکراسی برسیم .
  9. ما همین احمدی نژاد هم از سر خودمان و هفت جد و آبادمان زیاد است .
  10. ما ..... هیچی ، همین !