2010/08/02

#799

مموتی ! آخه اون چیزی که واسه کارای "مردونه" لازمه رو تو نداری !از آنجا که خیلی وقت است بیست سوالی (از همانها که ده تا سوال بیشتر ندارد) ننوشته‌ایم فکر میکنید مذاکره "مردانه" مموتی با اوباما چه جوری می‌شود ؟

  1. پزشکی قانونی تأئید و بعد تأکید میکند که بدلیل مشکلات فنی یکی از طرفین گفتگو ، این مذاکره ولو در عالم محال هم نمی‌تواند مردانه باشد ؟
  2. اوباما می‌گوید داداش هر چیزی داری تو همین مذاکره رو کن بعد چون هیچ چیزی برای رو کردن وجود ندارد مذاکره همانجا تمام می‌شود ؟
  3. حاضرین ایندفعه بخاطر "هیچی نداری" مموتی سالن مذاکره را ترک می‌کنند و مشائی و متکی برای احمدی نژاد یک عالمه دست میزنند ؟
  4. اوباما می‌گوید تو برای مذاکره مردانه برداشتی زنتو آوردی ؟ کره خر ! اینجا امریکاست ، من بخوام با این مذاکره مردانه بکنم زلزله میاد ها !
  5. بعد از انجام مذاکره احمدی نژاد دویست تا سفر استانی می‌رود می‌گوید هر دفعه که میرفتم امریکا می‌خواستند منرا بدزدند ایندفعه می‌خواستند منرا بلند بکنند ببرند تجاوز ؟
  6. اوباما کلهر را می‌بیند می‌گوید آخه کی برای مذاکره‌ی مردانه مشاور زن می‌آورد که تو آوردی الدنگ ؟ وایسا برم بگم ننه‌ی بچه‌ها بیاد .
  7. اوباما به مموتی می‌گوید لااقل آستین کوتاه می‌پوشیدی آرنجت معلوم میشد که خیال میکردیم داریم با یک مرد مذاکره میکنیم ؟
  8. مموتی در هنگام ورود به محل مذاکره بدلیل همراه داشتن بمب جنسی دستگیر و بازرسی بدنی می‌شود ؟
  9. مذاکره انجام می‌شود و اگر اوباما شروط ایران را قبول بکند همه بهش می‌گویند مردیکه هیز زن ذلیل ؟
  10. مذاکره انجام می‌شود بعد یک ایل پلاکارد برمیدارند می‌روند جلوی محل مذاکره می‌گویند دیدی بین ایرانیها هیچکی همجنسباز نیست ؟ همه فقط با جنس مخالف مذاکره میکنند . (همجنسباز همان همجنسگرا ، دیگرگونجنسگانگان ، دگرباشجنسیان ، جنس‌دگرگوندیشان ، حالا نکشید خودتان و ما را خلاصه همان اُبنه‌ای ها !)