2010/02/08

#666

وقتی جرم وبلاگ نویسی و هفت تیر کشی یکی باشه !
.

گفته باشم !