2009/09/02

مژده مژده ! تائیدیه مدرک کامران دانشجو هم رسید !

...
(اینهم محض خنده و تعویض روحیه ی بد اخلاقها عین خودم !)