2009/05/21

#369

...
اصغر الاغی به عسگر اولادی نوشت : برو ایکیو !
.
از خدا چه پنهان از تو که پنهان نیست گفته ای "هر کسی رأی بیاورد رئیس جمهور ما است" به حضرت عباس پشم ما ریخت . دیروز گفتند در نربج یک فسیلی کشف کرده اند که زمین را تکان داده پس لابد اینی که تو کشف کردی باید کهکشان را تکان داده باشد بگو ببینم تنها بودی یا آکسفولد هم کمک کرده ؟ اینجانب واضح و مبرهن است که اگر نمی بود آن یاروئی که قبلاً رأی نیاورد ولی الآن رئیس جمهور ما است ما حالا همین الاغ را هم نداشتیم که از برکات دور سوم سفرهای استانی به یول آباد ما میباشد . این جمشید ما که پدرسگ خیلی حرف دربیار است میگوید بابا جان به این میل حسین رأی ننما که اگر تمام کره زمین هم رأی بنماید باز همانی که بلا تشبیه عین جد آن فسیل نربج میماند رئیس جمهور ما است دادیم کمیته یک فص بزنندش که گه اضافی نخورد برای آن مچ بند سبزی که چند روز است عین قرتی ها بسته اند به دست ما . ننه اش میگویند سبز مال میل حسین است ولی من خودم میدانم سبز مال سیدها است و مال میل حسین هیچ هم سبز نیست فاطی خودش پشت دیوار دیده اینها ناتالی ما را گیر آورده اند !

من میدانم ، تمام این حرفهای مفت کار آن دختره ی شهری است که جمشید ما را در اینتل نت قلاب کرده دائم به موال ما ایس.تم.دیس میدهد وگرنه جمشید کره بز مال این حرفها نیست . از وقتی توفیقات دولت نهم اینتل نت و موال آورده سر جالیز ما بدبختی مان کم بود باید دنبال فیتیله شکان هم بگردیم برای قامبیوتر جمشید . میگوید این پدرسگها همه جا غیر از پالس نیوز را فیتیله کرده اند چارلنگی در صدا سیمای امریکا پاراکسیل میدهد باز کنیم ببینیم چه خبر است بعد این حرفها را از همان دختره که گفتم یاد میگیرد در اینتل نت زیاد . تو مطمئن باش من با همین مچ بند سبز به میل حسین رأی مینمایم تا جد فسیل نربج رئیس جمهور بشود ببین کی گفتم . یکی از آشناهای جمشید که هر وقت جد فسیل نربج می آید اینجا پول میگیرد نامه میدهد میگفت این پدرسگها را اگر ول بکنی یکدفعه دیدی الاغ بابای تو از صانتوخ رأی درآمد به گمانم او هم از چارلنگی پاراکسیل میگیرد وگرنه پای همان نامه هائی که میدهد را هم انگشت میزند بسکه اسمش را نمیتواند بنویسد . من تکالیفم را با همه روشن کرده ام در این مدت اینقدری که این جد فسیل نربج کار کرده شکم همین الاغ ما کار نکرده فلذا به همین سبز سیدی رأی مینمایم تا جد فسیل رئیس جمهور بشود که کسی روی حرف تو زارتا پورت نکند که هر کسی رأی بیاورد رئیس جمهور ما نمیشود است . زیاده امری نیست برو ایکیو !