2008/08/22

# 760 # آخ حالا چی نای نای نای !

.
آقا من این نوشته را بردم ایــنــجــا
.