2008/08/21

#169

در راستای برگزاری مسابقات شطرنج بانوان در زنجان

ببخشید در مسابقه شطرنج کجای خانمها معلوم میشود که زنانه مردانه دارد ؟!
.
همانطوریکه میبینید در جمهوری اسلامی تفکیک جنسیت در همه جا بخوبی انجام میشود !

برخی گمانه ها در اینخصوص به این شرح میباشد :
  1. جائی از خانمها معلوم نمیشود ولی ممکن است سر میز شطرنج خانمها با آقایان رفیق بشوند بعداً یکجاهایشان را به همدیگر نشان بدهند !
  2. نظر به اینکه مسابقات در زنجان برگزار میشود و زنجان هم دکتر مددی دارد لذا ممکن است خانمهای شطرنج باز صیغه نامبرده باشند ولی بعد از فیلمبرداری معلوم بشود !
  3. مهره های شطرنج بعضی وقتها به زمین می افتد و نامحرم نباید به بهانه خم شدن برای برداشتن مهره از زیر میز جائی را دید بزند !
  4. خانمها عموماً فکر آقایان را میخوانند که در اسلام از مصادیق بارز دوپینگ محسوب شده و جنبه شرعی مسابقه از بین میرود !
  5. چنانچه دست یک خانم در هنگام بازی بلرزد آقایان فوراً جو گیر شده و همانجا از او خواستگاری میکنند !
  6. بدلیل اینکه شطرنج بازان حرکات همدیگر را با عبارات قبیحه ای مانند h4 , b2 , f3 و امثالهم یادداشت میکنند که علما از آن سر درنمی آورند لذا از کجا معلوم که این عبارات شماره تلفن و موبایل همدیگر نباشد !
  7. عموماً در پایان مسابقات برنده را میبرند عتبات عالیات و چون در عتبات ورودی خانمها و آقایان جدا میباشد لذا آدم که نمیتواند حواسش به هزار جا باشد !
  8. بدلیل اینکه ما فتوشاپمان خیلی خوب است و با موبایل هم خیلی خوب فیلمبرداری میکنیم چه بسا تا پس فردا سی دی یکی از خانمهای شطرنج باز در حال بازی با یک چیزهای دیگری دست شوهرش برسد !
  9. در صورت برگزاری مختلط مسابقات اگر گشت ارشاد بیاید بپرسد شما چه نسبتی با هم دارید باید چه خاکی سرمان بریزیم ؟!
  10. علما معتقدند که ملت اصولاً جنبه ندارند اگر امروز شطرنج مختلط برگزار بشود لابد فردا میخواهند واترپولو را هم مختلط بازی بکنند !